Naturforhold og forurensningssituasjonen

Det må avklares om det er spesielle naturforhold innenfor eller ved tiltaksområdet som kan bli berørt, for eksempel gyte- og oppvekstområder for fisk, grunne mudderbukter og ålegressenger med et høyt biologisk mangfold. Informasjon om naturforhold og naturtyper kan innhentes fra Naturbase, kommuner, fiske- og naturvernforeninger/organisasjoner, samt fylkesmannen. Informasjon om fiskerirelaterte naturforhold finnes på Fiskeridirektoratets kartløsning på nett. Områder med viktige naturverninteresser kan være foreslått vernet eller allerede være vernet. Dette må avklares med kommunen eller fylkesmannen. Se Vedlegg IV - Naturhensyn for mer om hensynet til naturforhold.

Dersom ikke kommunen eller Fylkesmannen allerede har tilstrekkelig informasjon om naturforholdene i området der det planlegges tiltak, kan det være behov for undersøkelser. Miljødirektoratet har gitt ut en veileder for kartlegging av biologisk mangfold der blant annet viktige marine naturtyper er definert (DN-håndbok 19-2007 Kartlegging av marint biologisk mangfold).

Naturmangfoldloven § 8 til § 12 inneholder prinsipper for bærekraftig bruk. Disse prinsippene skal legges til grunn som retningslinjer ved utøving av offentlig myndighet. Se Vedlegg I - Lover og forskrifter. Hensynet til naturmangfold skal alltid vektlegges, og tilgjengelig kunnskap om naturforholdene på stedet skal innhentes. Naturkartlegging kan være nødvendig dersom det ikke foreligger tilstrekkelig kunnskap til å vurdere tiltakets betydning for naturverdiene og økosystemet. Les mer om dette i Vedlegg IV - Naturhensyn.

Med mindre det foreligger god dokumentasjon, vil sedimentundersøkelser være en nødvendighet også ved de fleste andre typer tiltak som berører sedimenter. Behov for sedimentundersøkelser kan avklares ved kontakt med myndighetene. Det kan også være andre undersøkelser som er nødvendige å gjennomføre enten for å framskaffe dokumentasjon til en søknad, eller etter pålegg fra myndighetene.

Informasjon om naturforholdene på stedet skal alltid innhentes, og tiltakets betydning for naturforholdene på stedet skal vurderes. Det skal vurderes om tilgjengelig kunnskap er tilstrekkelig eller må suppleres med nye undersøkelser.

Naturmangfoldloven

Naturen skal tas vare på ved bærekraftig bruk og vern, slik at den gir grunnlag for menneskenes virksomhet nå og i fremtiden. Naturmangfoldloven slår fast at enhver skal opptre aktsomt og gjøre det som er rimelig for å unngå skade på naturmangfoldet. Prinsippene i naturmangfoldloven kap. 2 skal legges til grunn ved utøving av offentlig myndighet og i offentlige beslutninger som berører naturmangfoldet.

Dette innebærer at:

  • beslutninger skal bygge på et vitenskapelig kunnskapsgrunnlag
  • beslutninger skal ivareta et føre-var-prinsipp
  • en påvirkning er vurdert i sammenheng med den samlede belastningen som et økosystem er utsatt for
  • tiltakshaver skal dekke kostnader for å hindre eller begrense skade på naturmangfoldet
  • ved gjennomføring av tiltak skal hensynet til naturmangfoldet vektlegges ved valg av teknikker og driftsmetoder.

Se for utdypende informasjon Miljødirektoratets side med sentrale dokumenter til loven og departementets veileder til naturmangfoldlovens kapittel 2.

Dersom det finnes naturtyper eller arter som er truet i influensområdet, er det større fare for at tiltaket kan være i strid med lovens mål om at mangfoldet av naturtyper skal ivaretas (kap.2). Da bør hensynet til naturmangfoldet vektes tungt.

Forurensningsloven

Forurensningsmyndigheten kan pålegge undersøkelser for å fastslå om og i hvilken grad en virksomhet kan føre til forurensning og virkningen av forurensningen (§ 51). Det må være en sammenheng mellom den aktuelle forurensningen og de aktuelle undersøkelsene, men er vilkårene ellers tilstede kan det pålegges bl.a. resipientundersøkelser. Dersom det søkes om et forurensende tiltak må søknaden og vedlegg til denne gi de opplysningene som er nødvendige for å vurdere om tillatelse bør gis. Myndighetene kan fastsette hvilke opplysninger eller undersøkelser søkeren må sørge for (§ 12).

Krav om undersøkelser kan pålegges av forurensningsmyndigheten for å vurdere behovet for opprydding i forurensede sedimenter. Formålet med undersøkelser kan være å

  • kartlegge eventuelle aktive kilder fra land
  • kartlegge forurensningssituasjonen i sedimentene
  • avklare utlekking og spredning fra forurensede sedimenter
  • kartlegge naturforholdene på stedet
  • kartlegge eventuelle kulturminner

Kulturminner

Det er svært ofte nødvendig å avklare om det finnes kulturminner innenfor tiltaksområdet og om disse vil kunne bli berørt av et tiltak. Tiltak i sedimenter kan blant annet føre til fysisk ødeleggelse eller økt nedbrytning av kulturminner. Fylkeskommunen og det sjøfartsmuseet som har forvaltningsansvar for det aktuelle distriktet, skal kontaktes før tiltak iverksettes. Ofte er det nødvendig med en egen undersøkelse. Se Vedlegg V - Håndtering av kulturminner for mer informasjon om hensynet til kulturminner.

Vi genererer din PDF - vennligst vent

Dette kan ta litt tid