Ved store tiltak må sedimentundersøkelsene følge Miljødirektoratets veileder for risikovurdering av forurensede sedimenter (M-409), uavhengig av om det skal gjennomføres en full risikovurdering.

Risikoveilederen inneholder en minimumsliste av stoffer som det skal analyseres eller testes for. Listen bør legges til grunn for undersøkelser generelt. I noen saker kan det likevel være tilstrekkelig med et forenklet prøvetakingsprogram basert på kunnskap om lokale kilder og problemstillinger.

Dette må avklares med myndighetene, og er nærmere omtalt i Vedlegg VII - Undersøkelser og overvåking.

Hva skal du gjøre?

For alle oppryddingstiltak må den konkrete målsettingen for tiltaket defineres. Det omfatter både langsiktig miljømål og tiltaksmål. Som regel skal miljømål settes for tiltak selv om formålet primært ikke er opprydding.

Hva er formålet/miljømålet?

Hvordan er forholdene i tiltaksområdet?

Ved store tiltak må sedimentundersøkelsene følge Miljødirektoratets veileder for risikovurdering av forurensede sedimenter (M-409), uavhengig av om det skal gjennomføres en full risikovurdering.

Risikoveilederen inneholder en minimumsliste av stoffer som det skal analyseres eller testes for. Listen bør legges til grunn for undersøkelser generelt. I noen saker kan det likevel være tilstrekkelig med et forenklet prøvetakingsprogram basert på kunnskap om lokale kilder og problemstillinger.

Dette må avklares med myndighetene, og er nærmere omtalt i Vedlegg VII - Undersøkelser og overvåking.

Naturforhold

Det må avklares om det er spesielle naturforhold innenfor eller ved tiltaksområdet som kan bli berørt, for eksempel gyte- og oppvekstområder for fisk, grunne mudderbukter og ålegressenger med et høyt biologisk mangfold. Informasjon om naturforhold og naturtyper kan innhentes fra Naturbase, kommuner, fiske- og naturvernforeninger/organisasjoner, samt fylkesmannen. Informasjon om fiskerirelaterte naturforhold finnes på Fiskeridirektoratets kartløsning på nett. Områder med viktige naturverninteresser kan være foreslått vernet eller allerede være vernet. Dette må avklares med kommunen eller fylkesmannen. 

Kulturminner

Det er svært ofte nødvendig å avklare om det finnes kulturminner innenfor tiltaksområdet og om disse vil kunne bli berørt av et tiltak. Tiltak i sedimenter kan blant annet føre til fysisk ødeleggelse eller økt nedbrytning av kulturminner. Fylkeskommunen og det sjøfartsmuseet som har forvaltningsansvar for det aktuelle distriktet, skal kontaktes før tiltak iverksettes. Ofte er det nødvendig med en egen undersøkelse. Se Vedlegg V - Håndtering av kulturminner for mer informasjon om hensynet til kulturminner. 

Planlagte aktiviteter

Det må skaffes oversikt over planer for området som kan legge føringer for det aktuelle tiltaket. Slike planer kan blant annet være rikspolitiske retningslinjer, fylkesplanerkommuneplanerreguleringsplaner og kystsoneplaner. Det må også vurderes om det kan oppstå konflikter med tilstøtende aktiviteter og interesser, og om det er spesielle forhold det må tas hensyn til ved planlegging og gjennomføring av tiltak. Viktige sjekkpunkter er akvakultur, kommersielt fiske og sportsfiske, verneområder for sjøfugl, friluftsliv, militære aktiviteter/områder, kabler, rør og andre installasjoner på sjøbunnen, skipstrafikk, strømforhold og tidevann.

Virksomheter, naboer eller interessegrupper 

 

 

 

Hvordan vil tiltaket påvirket miljøet?

Hvordan skal du gjøre det?

Vi genererer din PDF - vennligst vent

Dette kan ta litt tid