Søknadsplikt

Alle tiltak som omfatter mudring og/eller dumping fra skip er søknadspliktige, basert på et generelt forbud mot mudring og dumping nedfelt i forurensningsforskriftens kapittel 22. Søknad om mudring og dumping sendes Fylkesmannen. Andre tiltak, slik som utfylling og mudring fra land, kan være søknadspliktige etter forurensningsloven dersom de medfører fare for skade eller ulempe for miljøet. Hvem som er myndighet i andre saker enn mudring og dumping følger av myndighetsområder og bransjer. Det vil som regel være hensiktsmessig at fylkesmannen behandler søknad om utfylling, uavhengig av bransje.

Ta kontakt med forurensningsmyndigheten dersom det er usikkerhet om et tiltak er søknadspliktig. Les mer om lover og forskrifter i Vedlegg I - Lover, forskrifter, retningslinjer og veiledere.

Innhold i søknaden

Tiltakets størrelse, grad av forurensning i sedimentene, forurensningens utbredelse (areal, mengde), samt tiltaks- og disponeringsløsning danner grunnlag for hvor omfattende dokumentasjon som er nødvendig for å søke om tillatelse til tiltak. Ved usikkerhet kontaktes forurensningsmyndigheten.

Ufullstendig dokumentasjon forsinker søknadsprosessen. Den igangsettes ikke før søknaden er komplett og tilfredsstillende dokumentert.

Mal for søknadsskjema finnes i Vedlegg VIII – Søknadsskjema. Skjemaet er også egnet for søknad om utfylling. Følgende opplysninger må fremgå av søknaden, enten skjema benyttes eller det søkes på annen måte:

Generell informasjon

 • Opplysninger om søker (kontaktinformasjon)
 • Hva søknaden gjelder (mudring, dumping, ev. utfylling)
 • Hvor tiltaket er lokalisert (kommune, lokalitet, gnr/bnr)
 • Tidspunkt og tidsplan for gjennomføring (aktivitet som ønskes utført mellom mai og 15.september må begrunnes godt og tiltak for å redusere negative påvirkninger beskrives)
 • Hvem som skal utføre tiltaket (ansvarlig entreprenør), hvis det er avklart

Beskrivelse av tiltaket

 • Plassering av tiltaket (angis på kart fortrinnsvis både 1:50 000 og 1:1000, koordinater oppgis)
 • Formålet med tiltaket (bakgrunn og begrunnelse)
 • Eventuelle tiltaksmål
 • Dybde før og etter tiltak
 • Volum og areal som berøres (usikkerhet bør estimeres)
 • Tiltaksmetode (beskrivelse av utstyr, inkludert eventuell transport hvis det er avklart)
 • Disponeringsløsning
 • Informasjon om masser som ønskes brukt dersom utfylling i sjø er aktuelt
 • Avbøtende tiltak (ev. støyreduserende tiltak, spredningshindrende tiltak, både ved gjennomføring av tiltaket, under transport og ved disponering av masser. )
 • Overvåking og sluttkontroll (planer for overvåking og sluttkontroll må følge søknaden)
 • Eventuell plan for informasjon og medvirkning (gjelder særlig store saker)

Lokale forhold

 • Bunnforhold og sedimentenes beskaffenhet
 • Naturforhold (økosystemets tilstand, naturtyper og ev vern)
 • Områdets bruksverdi (fiske, rekreasjon, friluftsliv)
 • Gjeldende planer for området og om tiltaket er i tråd med plan
 • Annen bruk av området (næringsinteresser)

Mulig fare for forurensning

 • Forurensningskilder i nærheten (aktive og historiske)
 • Forurensningstilstand (rapport fra undersøkelser av sedimentene vedlegges søknaden, inkl. kart og koordinater over prøvestasjoner)

Behandling av andre myndigheter

Søker skal avklare behov for annen regulering med følgende myndigheter:

 • Sjøfartsmuseet som har forvaltningsansvar i området
 • Fiskeridirektoratet
 • Kommunen
 • Fylkeskommunen
 • Havnemyndighetene
 • Norges vassdrags- og energidirektorat

 

Dersom det er gitt tillatelser eller hentet inn uttalelser fra andre myndigheter tidligere skal disse vedlegges søknaden. De fleste sedimentsaker krever behandling etter plan- og bygningsloven og vedtak eller uttalelse fra kommunen må vedlegges søknaden.

 

Miljømyndigheten (Fylkesmannen eller Miljødirektoratet) sender søknaden på offentlig høring for å innhente synspunkter fra berørte parter. Normalt vil flere av følgende offentlige myndigheter komme med synspunkter:

 • Sjøfartsmuseet som har forvaltningsansvar i området
 • Fiskeridirektoratet
 • Kommunen
 • Fylkeskommunen
 • Havnemyndighetene
 • Norges vassdrags- og energidirektorat

 

Ofte vil også andre interessenter som berøres av tiltaket gi sine kommentar, for eksempel interesseorganisasjoner eller naboer. Frist for uttalelse vil vanligvis være 4 uker og kommentarer sendes til Fylkesmannen med kopi til øvrige parter. Fylkesmannen vurderer om søknaden bør kunngjøres og besørger det i så fall på søkers regning.

Vi genererer din PDF - vennligst vent

Dette kan ta litt tid