Reindalen i Nordenskiöld Land nasjonalpark har det største arealet med sammenhengende frodig vegetasjon på Svalbard. Øverst i dalen finnes noen av de største pingoene på Svalbard.

Andre verneområder på Svalbard

Fuglereservater

Sørkapp, Forlandsøyane, Isøyane, Hermansenøya, Dunøyane, Boheman, Olsholmen, Blomstrandhamna, Kapp Linné, Guissezholmen, Gåsøyane, Skorpa
Plankeholmane og Moseøya.

Naturreservater

Bjørnøya, Ossian Sars, Hopen, Moffen, Nordaust-Svalbard og Søraust-Svalbard.

Nasjonalparker

Indre Wijdefjorden, Forlandet, Nordre Isfjorden, Nordvest-Spitsbergen, Sassen-Bünsow Land og Sør-Spitsbergen.

De 29 verneområdene på øygruppa omfatter (2008) ca. 65 prosent av
øygruppas landareal og ca. 84 prosent av territorialfarvannet.

Verneformålet til Nordenskiöld Land nasjonalpark

Utdraget under er hentet fra § 3 i Forskrift om fredning av Nordenskiöld Land nasjonalpark på Svalbard:

Formålet med fredningen er å bevare et storslått, sammenhengende og i det vesentligste urørt arktisk dal- og kystlandskap med intakte naturtyper, økosystemer, arter, naturlige økologiske prosesser, landskap, kulturminner, som område for forskning og for opplevelse av Svalbards natur- og kulturarv, herunder spesielt sikre:

  • store arealer med sammenhengende og frodig vegetasjon og interessant moseflora
  • store våtmarksområder og grunne sjøarealer; biotoper som er viktige hekke-, nærings- og myteområder for fugl
  • områder med rikt fugleliv (vadefugl, gjess, dykkender og sjøfugl)
  • velutviklete kvartærgeologiske formasjoner (pingoer og elveavsetninger, herunder et av de største elvedeltaene på Svalbard)
  • Reindalen; det største av de isfrie dalførene på Spitsbergen
  • verdifulle kulturminner

Forvaltning av nasjonalparken

Klima- og miljødepartementet har delegert myndighet for den daglige og praktiske forvaltningen av verneområdene på Svalbard til Sysselmannen på Svalbard. Forvalteren skal påse at forvaltninga skjer i samsvar med internasjonale forpliktelser, nasjonale føringer, naturmangfoldloven og områdets verneforskrift.

Aktiviteter i nasjonalparken

Svalbard har en streng miljøvernlovgivning (svalbardmiljøloven) som regulerer det meste av aktiviteten på øygruppa.

Verneforskriftene for hvert verneområde setter rammer for hvilke aktiviteter og tiltak som er tillatt. Naturreservatene har de strengeste bestemmelsene. De tre nasjonalparkene som ble opprettet i 1973 har noe strengere bestemmelser enn de som ble opprettet i 2003 og 2005. Hovedforskjellen er reglene for motorisert ferdsel, jakt og fangst.

Hvilke restriksjoner som gjelder i nasjonalparken kan du lese om i verneforskriften § 4.

Flere fakta om nasjonalpark og vernet natur

Turistinformasjon

Turistinformasjon om Nordenskiöld Land nasjonalpark finnes på Visit Svalbard.