Nordre Isfjorden nasjonalpark har flere store strandsletter der løsmassene stort sett er marine strandavsetninger, som på Bohemanflya, Erdmannflya og Daudmannsøyra. Coraholmen og Flintholmen i Ekmanfjorden er særegne og interessante landskapsformasjoner.

Andre verneområder på Svalbard

Fuglereservater

Sørkapp, Forlandsøyane, Isøyane, Hermansenøya, Dunøyane, Boheman, Olsholmen, Blomstrandhamna, Kapp Linné, Guissezholmen, Gåsøyane, Skorpa
Plankeholmane og Moseøya.

Naturreservater

Bjørnøya, Ossian Sars, Hopen, Moffen, Nordaust-Svalbard og Søraust-Svalbard.

Nasjonalparker

Indre Wijdefjorden, Nordenskiöld Land, Forlandet, Nordvest-Spitsbergen, Sassen-Bünsow Land og Sør-Spitsbergen.

De 29 verneområdene på øygruppa omfatter (2008) ca. 65 prosent av
øygruppas landareal og ca. 84 prosent av territorialfarvannet.

Verneformålet til Nordre Isfjorden nasjonalpark

Utdraget under er hentet fra § 3 i Forskrift om fredning av Nordre Isfjorden nasjonalpark på Svalbard:

Formålet med fredningen er å bevare et stort, sammenhengende og i det vesentligste urørt arktisk kyst- og fjordlandskap med intakte naturtyper, økosystemer, arter, naturlige økologiske prosesser, landskap og kulturminner som område for forskning og for opplevelse av Svalbards natur- og kulturarv, herunder spesielt sikre:

  • store arealer med sammenhengende, frodig og artsrik vegetasjon med innslag av sårbare plantearter
  • områder med tykke torvavsetninger
  • vidstrakte strandsletter med store våtmarksområder, og grunne sjøarealer; biotoper som er viktige hekke-, nærings- og myteområder for fugl
  • rike fugleliv (vadefugl, gjess, marine dykkender og sjøfugl)
  • velutviklete og interessante kvartærgeologiske formasjoner og forekomster
  • verdifulle kulturminner
  • de karakteristiske og kjente fjellformasjonene Skansen og Alkhornet

Forvaltning av nasjonalparken

Klima- og miljødepartementet har delegert myndighet for den daglige og praktiske forvaltningen av verneområdene på Svalbard til Sysselmannen på Svalbard. Forvalteren skal påse at forvaltninga skjer i samsvar med internasjonale forpliktelser, nasjonale føringer, naturmangfoldloven og områdets verneforskrift.

Aktiviteter i nasjonalparken

Svalbard har en streng miljøvernlovgivning (svalbardmiljøloven) som regulerer det meste av aktiviteten på øygruppa.

Verneforskriftene for hvert verneområde setter rammer for hvilke aktiviteter og tiltak som er tillatt. Naturreservatene har de strengeste bestemmelsene. De tre nasjonalparkene som ble opprettet i 1973 har noe strengere bestemmelser enn de som ble opprettet i 2003 og 2005. Hovedforskjellen er reglene for motorisert ferdsel, jakt og fangst.

Hvilke restriksjoner som gjelder i nasjonalparken kan du lese om i verneforskriften § 4.

Flere fakta om nasjonalpark og vernet natur

Turistinformasjon

Turistinformasjon om Nordre Isfjorden nasjonalpark finnes på Visit Svalbard.