Øvre Pasvik har Norges nordligste urskog, og nasjonalparken er en mosaikk av gammelskog, myrer og vann. Området ligger i det nordvestlige hjørnet av den sibirske taiga. Her finnes østlige arter som ikke forekommer andre steder i vårt langstrakte land.

Nasjonalparken ligger i Sør-Varanger kommune i Troms og Finnmark fylke.

Tilgrensende verneområder

Øvre Pasvik landskapsvernområde.

Verneformålet til Øvre Pasvik nasjonalpark

Utdraget under er hentet fra § 2 i Forskrift om vern av Øvre Pasvik nasjonalpark:

Formålet med Øvre Pasvik nasjonalpark er å

  • ta vare på et stort, sammenhengende barskogområde som i det vesentlige urørt i forhold til tekniske inngrep
  • ta vare på et skogøkosystem med et egenartet og variert biologisk mangfold
  • sikre variasjonsbredden av naturtyper i regionen
  • ta vare på landskapsformer, særpregede geologiske forekomster og kulturminner

Hvilke restriksjoner som gjelder i nasjonalparken kan du lese om i verneforskriftens § 3.

Nasjonalparksenter

Tilknyttet Øvre Pasvik nasjonalpark er Besøkssenter Øvre Pasvik nasjonalpark.

Nasjonalparksenteret skal

  • være en åpen dør til naturen og naturopplevelser
  • informere om nasjonalparker og naturvern
  • skape forståelse for vern av sårbare naturtyper og arter og verdien av store sammenhengende naturområder

Forvaltning av nasjonalparken

Klima- og miljødepartementet har delegert myndighet for å forvalte nasjonalparken til Øvre Pasvik nasjonalparkstyre.

I tillegg er en nasjonalparkforvalter ansatt hos statsforvalteren sekretariat for styret. Vedkommende er underlagt styret i det som handler om forvaltningen av verneområdet og har i oppgave å sikre god kontakt med, og ha kunnskap om, lokalmiljøet.

Forvalteren skal også påse at forvaltninga skjer i samsvar med internasjonale forpliktelser, nasjonale føringer, naturmangfoldloven og områdets verneforskrift.

Flere fakta om nasjonalpark og vernet natur

Turistinformasjon