I sykkelavstand fra Bodø by ligger Sjunkhatten nasjonalpark. Sjunkfjorden og Mistfjorden er en del av nasjonalparken, og det varierte landskapet er prega av mange karakteristiske spisse topper, avrunda fjell, elver og vatn, og rolige daler. Landskapet er vilt og variert og samtidig nært og tilgjengelig.

Nasjonalparken ligger i Bodø, Fauske og Sørfold kommuner i Nordland fylke.

Verneformålet til Sjunkhatten nasjonalpark

Utdraget under er hentet fra § 2 i Forskrift om Sjunkhatten nasjonalpark:

Formålet med Sjunkhatten nasjonalpark er å ta vare på et stort, sammenhengende og villmarkspreget naturområde som inneholder særegne, representative økosystemer og landskap, og som er uten tyngre inngrep.

Formålet med nasjonalparken omfatter:

  • bevaring av et fjord- og høgfjellsøkosystem med et egenartet og variert biologisk mangfold,
  • bevaring av et vakkert og svært variert landskap fra fjord til høgfjell,
  • bevaring av leveområde for sjeldne dyrearter i tilknytning til vann- og våtmarkssystemer, og annet biologisk mangfold som preger området,
  • bevaring av geologiske forekomster i et storslått isbreutformet landskap,
  • bevaring av vakker og særpreget vassdragsnatur,
  • bevaring og sikring av kulturminner,
  • bevaring og sikring av grotter og karstformer mot all skade og mot at det fjernes biologisk eller geologisk materiale fra dem.

Hvilke restriksjoner som gjelder i nasjonalparken kan du lese om i verneforskriftens § 3.

Forvaltning av nasjonalparken

Klima- og miljødepartementet har delegert myndighet for å forvalte nasjonalparken til Midtre Nordland nasjonalparkstyre.

I tillegg er en nasjonalparkforvalter ansatt hos statsforvalteren sekretariat for styret. Vedkommende er underlagt styret i det som handler om forvaltningen av verneområdet og har i oppgave å sikre god kontakt med, og ha kunnskap om, lokalmiljøet.

Forvalteren skal også påse at forvaltninga skjer i samsvar med internasjonale forpliktelser, nasjonale føringer, naturmangfoldloven og områdets verneforskrift.

Flere fakta om nasjonalpark og vernet natur

Turistinformasjon