Børgefjell nasjonalpark byr på høye tinder og djupe daler med botnbreer og fjellvatn i vest, flere ville stryk og vakre fosser i sør, og runde topper og vidstrakte heier i øst. Børgefjellsgranitt gir det vestlige landskapet et ødslig preg, mens berggrunnen ellers gir grunnlag for et rikt plante- og dyreliv.

De mange små og store vatna gir Børgefjell sitt særtrekk, og både Namsen og Vefsna har sitt utspring her.

Nasjonalparken ligger i Røyrvik og Namsskogan kommuner i Trøndelag fylke og Grane og Hattfjelldal kommuner i Nordland fylke.

Tilgrensende verneområder

Austre Tiplingan landskapsvernområde.

Verneformålet til Børgefjell nasjonalpark

Utdraget under er hentet fra § 2 i verneforskriften for Børgefjell nasjonalpark: 

Formålet med Børgefjell nasjonalpark er å bevare et stort naturområde

  • tilnærmet fritt for tekniske inngrep,
  • med store villmarkspregede områder for å sikre biologisk mangfold og et naturlig forekommende plante- og dyrelivet med bl.a. truede og sårbare arter, samt å
  • ta vare på geologiske forekomster og kulturminner.

Hvilke restriksjoner som gjelder i nasjonalparken kan du lese om i verneforskriften § 3

Forvaltning av nasjonalparken

Klima- og miljødepartementet har delegert myndighet for å forvalte nasjonalparken tl Børgefjell nasjonalparkstyre.

I tillegg er en nasjonalparkforvalter ansatt hos fylkesmannen sekretariat for styret. Vedkommende er underlagt styret i det som handler om forvaltningen av verneområdet og har i oppgave å sikre god kontakt med, og ha kunnskap om, lokalmiljøet.

Forvalteren skal også påse at forvaltninga skjer i samsvar med internasjonale forpliktelser, nasjonale føringer, naturmangfoldloven og områdets verneforskrift.

Flere fakta om nasjonalpark og vernet natur

Turistinformasjon

Merkevaren Norges nasjonalparker

Nasjonalparkene er en del av merkevaren "Norges nasjonalparker" som omfatter alle norske verneområder, autoriserte besøkssentre og autoriserte nasjonalparkkommuner- og landsbyer.

Merkevaren er et viktig verktøy for å drive god besøksforvaltning i verneområdene. Dette innebærer at forvaltningen legger til rette for lokal verdiskaping og gode naturopplevelser for de besøkende uten at det går på bekostning av naturverdiene.