Dovre nasjonalpark er et snøfattig og ødemarkspreget fjellparti med runde og harmoniske topper som når opp i 1700 moh. Berggrunnen forvitrer lett og gjør sitt til at området har et svært rikt planteliv. Du finner så og si alle norske fjellplanter i området. Noen av dem er svært sjeldne og sårbare for klimaendringer.

Nasjonalparken ligger i Dovre og Folldal kommuner i Innlandet fylke.

Tilgrensende verneområder

Fokstugu landskapsvernområde, Vesle Hjerkinn landskapsvernområde, Grimsdalen landskapsvernområde, Dørålen landskapsvernområde, Grimsdalen landskapsvernområde, Kattuglehøy naturreservat, Veslehjerkinntjørnin naturreservat og Frekmyr naturreservat.

Verneformålet til Dovre nasjonalpark

Utdraget under er hentet fra § 2 i verneforskriften for Rondane nasjonalpark:

Hovedformålet med opprettelsen av Dovre nasjonalpark er å

  • ta vare på et stort, sammenhengende og i det vesentlige urørt fjellområde
  • ta vare på et høyfjellsøkosystem med et egenartet og variert biologisk mangfold
  • ta vare på sentrale leveområder til villreinstammen i Rondane
  • bevare landskapsformer og særpregede geologiske forekomster
  • ta vare på verdifulle kulturminner

Hvilke restriksjoner som gjelder i nasjonalparken kan du lese om i verneforskriftens § 3.

Forvaltning av nasjonalparken

Klima- og miljødepartementet har delegert myndighet for å forvalte nasjonalparken til Rondane-Dovre nasjonalparkstyre.

I tillegg er en nasjonalparkforvalter ansatt hos statsforvalteren sekretariat for styret. Vedkommende er underlagt styret i det som handler om forvaltningen av verneområdet og har i oppgave å sikre god kontakt med, og ha kunnskap om, lokalmiljøet.

Forvalteren skal også påse at forvaltninga skjer i samsvar med internasjonale forpliktelser, nasjonale føringer, naturmangfoldloven og områdets verneforskrift.

Flere fakta om nasjonalpark og vernet natur

Turistinformasjon