En enestående, rik fjellflora har trukket hobby- og fagbotanikere fra inn- og utland til Dovrefjell-Sunndalsfjella i over 200 år. Her finnes en praktisk talt intakt høyfjells-fauna med villrein, jerv, fjellrev og kongeørn. Den særpregede moskusstammen er også karakteristisk for Dovrefjell.

Nasjonalparken ligger i Nesset og Sunndal kommuner i Møre og Romsdal fylke, Oppdal kommune i Trøndelag fylke og Dovre og Lesja kommuner i Oppland fylke.

Tilgrensende verneområder

Fokstugu landskapsvernområde, Hjerkinn/Kongsvoll/Drivdalen landskapsvernområde, Jora landskapsvernområde, Knutshø landskapsvernområde, Åmotan-Grøvudalen landskapsvernområde, Åmotsdalen landskapsvernområde, Hjerkinn landskapsvernområde, Torbudalen biotopvernområde, Nordre Snøfjelltjønn naturreservat og Flåman naturreservat.

Verneformålet til Dovrefjell-Sunndalsfjella nasjonalpark

Utdraget under er hentet fra § 1 i Forskrift om vern av Dovrefjell-Sunndalsfjella nasjonalpark:

Formålet med forskriften er å ta vare på et stort, sammenhengende og villmarkspreget naturområde som inneholder særegne og representative økosystemer og landskap og som er uten tyngre naturinngrep.

Formålet er videre å ta vare på

  • et tilnærmet intakt høyfjellsøkosystem med det naturlige biologiske mangfoldet, herunder arter, bestander, naturtyper og geologi. Området utgjør et stort og tilnærmet intakt høgfjelløkosystem der arter som villrein, jerv, fjellrev, kongeørn og ravn har en nøkkelrolle
  • kalkrike områder med rik fastmark i fjellet, ekstremrike myrer og en unik karplanteflora
  • elveslettelandskap med kroksjøer, meandrerende elv og åpne sandområder
  • en viktig del av leveområdet til villreinen i Snøhetta og Knutshø villreinområder
  • vakre og egenartede landskap
  • store alpine fjellmassiv omkring Snøhetta
  • særpregede kvartærgeologiske forekomster
  • kulturminner, herunder spor etter fangst og beitebruk

Hvilke restriksjoner som gjelder i nasjonalparken kan du lese om i verneforskriftens § 3

Forvaltning av nasjonalparken

Klima- og miljødepartementet har delegert myndighet for å forvalte nasjonalparken til Dovrefjell nasjonalparkstyre.

I tillegg er en nasjonalparkforvalter ansatt hos fylkesmannen sekretariat for styret. Vedkommende er underlagt styret i det som handler om forvaltningen av verneområdet og har i oppgave å sikre god kontakt med, og ha kunnskap om, lokalmiljøet.

Forvalteren skal også påse at forvaltninga skjer i samsvar med internasjonale forpliktelser, nasjonale føringer, naturmangfoldloven og områdets verneforskrift.

Flere fakta om nasjonalpark og vernet natur

Turistinformasjon

Merkevaren Norges nasjonalparker

Nasjonalparkene er en del av merkevaren "Norges nasjonalparker" som omfatter alle norske verneområder, autoriserte besøkssentre og autoriserte nasjonalparkkommuner- og landsbyer.

Merkevaren er et viktig verktøy for å drive god besøksforvaltning i verneområdene. Dette innebærer at forvaltningen legger til rette for lokal verdiskaping og gode naturopplevelser for de besøkende uten at det går på bekostning av naturverdiene.