Færder nasjonalpark er et av de rikeste livsmiljøene vi har i norsk natur. I internasjonal sammenheng er denne skjærgårdsnaturen nærmest unik, formet gjennom millioner av år gjennom vulkanutbrudd, istider, landheving og de siste tre-fire årtusener også av en omfattende, menneskelig aktivitet.

Nasjonalparken ligger i Færder kommune i Vestfold fylke.

Verneformålet til Færder nasjonalpark

Utdraget under er hentet fra § 1 i verneforskriften for Færder nasjonalpark:

Formålet med opprettelsen av Færder nasjonalpark er å bevare et større naturområde med representative økosystemer ved kysten i ytre Oslofjord med særlig vekt på landskap, naturtyper, arter og geologiske forekomster på land og i sjø og som er uten tyngre naturinngrep.

Formålet med nasjonalparken er videre å ta vare på;

  • representative økosystemer med variasjonsbredden i naturmangfold, herunder arter, bestander, naturtyper, geologi og økologiske prosesser 
  • det opprinnelige skjærgårdslandskapet og det marine miljøet, herunder kulturminnene på land og i sjø 
  • et undersjøisk landskap med variert bunntopografi og med stor variasjon i marine naturtyper herunder ålegraseng, større tareskog, bløtbunnsområder i strandsonen og skjellsandområder 
  • viktige naturtyper som kystfuruskog, rik sumpskog og edelløvskog, strandenger og strandsumper på østre del av Sandø og Mellom Bolæren 
  • en lite påvirket kystskog på Vestre Bolæren, som viser en stor grad av variasjon i utforming og artssammensetning 
  • leveområder for flere truede arter herunder kammarimjelle, kjempestarr og flatøsters

Hvilke restriksjoner som gjelder i nasjonalparken kan du lese om i verneforskriftens § 3

Nasjonalparksenter

Tilknyttet Færder nasjonalpark er Besøkssenter Færder nasjonalpark.

Nasjonalparksenteret skal

  • være en åpen dør til naturen og naturopplevelser
  • informere om nasjonalparker og naturvern
  • skape forståelse for vern av sårbare naturtyper og arter og verdien av store sammenhengende naturområder

Forvaltning av nasjonalparken

Klima- og miljødepartementet har delegert myndighet for å forvalte nasjonalparken til Færder nasjonalparkstyre.

I tillegg er en nasjonalparkforvalter ansatt hos fylkesmannen sekretariat for styret. Vedkommende er underlagt styret i det som handler om forvaltningen av verneområdet og har i oppgave å sikre god kontakt med, og ha kunnskap om, lokalmiljøet.

Forvalteren skal også påse at forvaltninga skjer i samsvar med internasjonale forpliktelser, nasjonale føringer, naturmangfoldloven og områdets verneforskrift.

Flere fakta om nasjonalpark og vernet natur

Turistinformasjon

Merkevaren Norges nasjonalparker

Nasjonalparkene er en del av merkevaren "Norges nasjonalparker" som omfatter alle norske verneområder, autoriserte besøkssentre og autoriserte nasjonalparkkommuner- og landsbyer.

Merkevaren er et viktig verktøy for å drive god besøksforvaltning i verneområdene. Dette innebærer at forvaltningen legger til rette for lokal verdiskaping og gode naturopplevelser for de besøkende uten at det går på bekostning av naturverdiene.