Forollhogna nasjonalpark er ei fjellvidde med runde terrengformasjoner og slake hellinger. Naturen her er frodig, og lavvokste urter og gras trives nesten helt opp til toppen av nasjonalparkens høyeste fjell, Forollhogna (1332 moh.). Området domineres av næringsrik berggrunn, og dette gir stort mangfold av plantearter og derved et rikt dyreliv og frodige beiteområder for villreinen.

Nasjonalparken har tradisjonelt vært et viktig område for jakt og fangst, og som beiteområde for bufe fra seterdalene som omkranser nasjonalparken.

Nasjonalparken ligger i Tynset, Tolga og Os kommuner i Innlandet fylke samt Holtålen, Midtre Gauldal og Rennebu kommuner i Trøndelag fylke.

Tilgrensende verneområder

Budalen landskapsvernområde, Vangrøftdalen-Kjurrudalen landskapsvernområde, Londalen-Ørvilldalen landskapsvernområde, Ledalen landskapsvernområde, Endalen landskapsvernområde, Forddalen landskapsvernområde, Grøntjønnan naturreservat, Henddalen naturreservat og Skaumsjøen naturreservat.

Verneformålet til Forollhogna nasjonalpark

Utdraget under er hentet fra § 2 i verneforskriften for Forollhogna nasjonalpark:

Formålet med opprettelsen av Forollhogna nasjonalpark er å

  • bevare et stort, sammenhengende og i det vesentlige urørt fjellområde 
  • bevare i naturlig tilstand landskapsformer og det biologiske mangfoldet med en variert vegetasjon med stort innslag av kravfulle plantearter og et rikt dyreliv med en høyproduktiv villreinstamme 
  • verne om kulturminner og kulturlandskapsinnslag.

Hvilke restriksjoner som gjelder i nasjonalparken kan du lese om i verneforskriftens § 3.

Forvaltning av nasjonalparken

Klima- og miljødepartementet har delegert myndighet for å forvalte nasjonalparken til Forollhogna nasjonalparkstyre.

I tillegg er en nasjonalparkforvalter ansatt hos statsforvalteren sekretariat for styret. Vedkommende er underlagt styret i det som handler om forvaltningen av verneområdet og har som oppgave å sikre god kontakt med, og ha kunnskap om, lokalmiljøet.

Forvalteren skal også påse at forvaltninga skjer i samsvar med internasjonale forpliktelser, nasjonale føringer, naturmangfoldloven og områdets verneforskrift.

Flere fakta om nasjonalpark og vernet natur

Turistinformasjon