Fulufjellmassivet er et platåfjell som er delt mellom Norge og Sverige. Opprettelsen av Fulufjellet nasjonalpark bidrar til å sikre store økologiske, landskapsmessige og friluftslivsmessige verdier som er knyttet til området Fulufjellet. Den er et viktig bidrag for å bevare verdifulle deler av den skandinaviske naturarven.

Nasjonalparken ligger i Trysil kommune i Hedmark fylke.

Tilgrensende verneområder

Fulufjällets nationalpark, Sverige.

Verneformålet til Fulufjellet nasjonalpark

Utdraget under er hentet fra § 1 i verneforskriften for Fulufjellet nasjonalpark:

Formålet med Fulufjellet nasjonalpark er å bevare et stort naturområde som inneholder særegne, representative økosystem som er uten tyngre naturinngrep, herunder artsfattig fjellvegetasjon og artsrik barskog.

Videre er formålet med nasjonalparken å ta vare på:

  • et inngrepsfritt skog- og fjellområde som en del av et stort, helhetlig og særpreget økosystem i grensetraktene 
  • storslåtte landskapsformer bl.a. med særpregede og blokkrike juv 
  • naturmangfoldet med et egenartet plante-, sopp- og dyreliv, herunder innslag av høyereliggende barskog med naturpreg, og med arter som; sjokoladekjuke og sibirkjuke 
  • kulturminner.

Hvilke restriksjoner som gjelder i nasjonalparken kan du lese om i verneforskriftens § 3.

Forvaltning av nasjonalparken

Klima- og miljødepartementet har delegert myndighet for å forvalte nasjonalparken til Fulufjellet nasjonalparkstyre.

I tillegg er en nasjonalparkforvalter ansatt hos fylkesmannen sekretariat for styret. Vedkommende er underlagt styret i det som handler om forvaltningen av verneområdet og har i oppgave å sikre god kontakt med, og ha kunnskap om, lokalmiljøet.

Forvalteren skal også påse at forvaltninga skjer i samsvar med internasjonale forpliktelser, nasjonale føringer, naturmangfoldloven og områdets verneforskrift.

Flere fakta om nasjonalpark og vernet natur

Turistinformasjon

Merkevaren Norges nasjonalparker

Nasjonalparkene er en del av merkevaren "Norges nasjonalparker" som omfatter alle norske verneområder, autoriserte besøkssentre og autoriserte nasjonalparkkommuner- og landsbyer.

Merkevaren er et viktig verktøy for å drive god besøksforvaltning i verneområdene. Dette innebærer at forvaltningen legger til rette for lokal verdiskaping og gode naturopplevelser for de besøkende uten at det går på bekostning av naturverdiene.