Sjø og sjøbunn utgjør den klart største delen av nasjonalparken. Tareskoger, ålegrasenger, bløtbunn, skjellsand og israndavsetninger har nasjonal verdi som naturtyper som blant annet gir oppvekst- og leveområder for fisk og skalldyr.

Nasjonalparken ligger i Kragerø kommune i Vestfold og Telemark fylke.

Tilgrensende verneområder

Stråholmen landskapsvernområde.

Verneformålet til Jomfruland nasjonalpark

Utdraget under er hentet fra § 1 i Forskrift om vern av Jomfruland nasjonalpark:

Formålet med Jomfruland nasjonalpark er å ta vare på et større naturområde med geologisk særpreg med israndavsetninger og biologisk mangfold i sjø og på land med særegne og representative økosystemer og landskap som er uten tyngre naturinngrep.

Formålet er videre å ta vare på

  • naturtyper på sjøbunnen som tareskog, ålegrasenger, bløtbunn og skjellsand, herunder gyte- og oppvekstområder for fisk og skalldyr, som har betydning for økosystemet og økosystemtjenester både i og utenfor nasjonalparken 
  • naturtyper på land som kystnære sandmarker, dyner, strandenger og edellauvskog 
  • kystlandskapet på land og i sjø, herunder områder med rullestein og strandvoller på land og i sjø 
  • vitenskapelige referanseområder

Hvilke restriksjoner som gjelder i nasjonalparken kan du lese om i verneforskriftens § 3.

Forvaltning av nasjonalparken

Klima- og miljødepartementet har delegert myndighet for å forvalte nasjonalparken til Jomfruland nasjonalparkstyre.

I tillegg er en nasjonalparkforvalter ansatt hos statsforvalteren sekretariat for styret. Vedkommende er underlagt styret i det som handler om forvaltningen av verneområdet og har i oppgave å sikre god kontakt med, og ha kunnskap om, lokalmiljøet.

Forvalteren skal også påse at forvaltninga skjer i samsvar med internasjonale forpliktelser, nasjonale føringer, naturmangfoldloven og områdets verneforskrift.

Flere fakta om nasjonalpark og vernet natur

Turistinformasjon