Sjø og sjøbunn utgjør den klart største delen av nasjonalparken. Tareskoger, ålegrasenger, bløtbunn, skjellsand og israndavsetninger har nasjonal verdi som naturtyper som blant annet gir oppvekst- og leveområder for fisk og skalldyr.

Nasjonalparken ligger i Kragerø kommune i Telemark fylke.

Tilgrensende verneområder

Stråholmen landskapsvernområde.

Verneformålet til Jomfruland nasjonalpark

Utdraget under er hentet fra § 1 i Forskrift om vern av Jomfruland nasjonalpark:

Formålet med Jomfruland nasjonalpark er å ta vare på et større naturområde med geologisk særpreg med israndavsetninger og biologisk mangfold i sjø og på land med særegne og representative økosystemer og landskap som er uten tyngre naturinngrep.

Formålet er videre å ta vare på

  • naturtyper på sjøbunnen som tareskog, ålegrasenger, bløtbunn og skjellsand, herunder gyte- og oppvekstområder for fisk og skalldyr, som har betydning for økosystemet og økosystemtjenester både i og utenfor nasjonalparken 
  • naturtyper på land som kystnære sandmarker, dyner, strandenger og edellauvskog 
  • kystlandskapet på land og i sjø, herunder områder med rullestein og strandvoller på land og i sjø 
  • vitenskapelige referanseområder

Hvilke restriksjoner som gjelder i nasjonalparken kan du lese om i verneforskriftens § 3.

Forvaltning av nasjonalparken

Klima- og miljødepartementet har delegert myndighet for å forvalte nasjonalparken til Jomfruland nasjonalparkstyre.

I tillegg er en nasjonalparkforvalter ansatt hos fylkesmannen sekretariat for styret. Vedkommende er underlagt styret i det som handler om forvaltningen av verneområdet og har i oppgave å sikre god kontakt med, og ha kunnskap om, lokalmiljøet.

Forvalteren skal også påse at forvaltninga skjer i samsvar med internasjonale forpliktelser, nasjonale føringer, naturmangfoldloven og områdets verneforskrift.

Flere fakta om nasjonalpark og vernet natur

Turistinformasjon

Merkevaren Norges nasjonalparker

Nasjonalparkene er en del av merkevaren "Norges nasjonalparker" som omfatter alle norske verneområder, autoriserte besøkssentre og autoriserte nasjonalparkkommuner- og landsbyer.

Merkevaren er et viktig verktøy for å drive god besøksforvaltning i verneområdene. Dette innebærer at forvaltningen legger til rette for lokal verdiskaping og gode naturopplevelser for de besøkende uten at det går på bekostning av naturverdiene.