Jotunheimen strekkjer seg frå vestlandsk natur, med høge og kvasse tindar i Hurrungane som det mest særmerkte, til austlandsk natur med store dalar og fjellvatn.

Nasjonalparken ligg i kommunene Lom, Vågå og Vang i Oppland fylke, og Luster og Årdal i Sogn og Fjordane fylke.

Tilgrensande verneområder

Utladalen landskapsvernområde.

Verneformålet til Jotunheimen nasjonalpark

Utdraget under er henta fra § 1 i Forskrift om Jotunheimen nasjonalpark:

Formålet med nasjonalparken er å ta vare på eit stort, samanhengjande og villmarksprega naturområde i overgangen mellom austlandsk og vestlandsk fjellnatur som inneheld særprega og representative økosystem og landskap utan tyngre naturinngrep.

Vidare er formålet med vernet å ta vare på:

  • eit høgfjellsøkosystem med eit eigenarta og variert naturmangfald, medrekna artar, bestandar, naturtypar og geologi
  • store alpine fjellmassiv med brear og spisse tindar med dei høgste fjelltoppane i Noreg
  • vakre og eigenarta landskap
  • fjellvatn og vassdragsnatur
  • særprega geologiske førekomstar
  • leveområde for villreinen
  • kulturminne

Kva for restriksjonar som gjeld i nasjonalparken kan du lese om i verneforskriften § 3.

Nasjonalparksenter

Tilknytta Jotunheimen nasjonalpark er Besøkssenter nasjonalpark Jotunheimen Breheimen Reinheimen.

Nasjonalparksenteret skal

  • være ein åpen dør til naturen og naturopplevelsar
  • informere om nasjonalparker og naturvern
  • skape forståing for vern av sårbare naturtypar og artar og verdia av store samanhengande naturområde

Forvaltning av nasjonalparken

Klima- og miljødepartementet har delegert myndigheit for å forvalte nasjonalparken til Jotunheimen og Utladalen nasjonalparkstyre.

I tillegg er ein nasjonalparkforvaltar ansatt hos fylkesmannen som sekretariat for styret. Vedkommande er underlagt styret i det som handlar om forvaltninga av verneområdet og har i oppgave å sikre god kontakt med, og ha kunnskap om, lokalmiljøet.

Forvaltaren skal og sjå til at forvaltninga skjer i samsvar med internasjonale forpliktingar nasjonale føringar, naturmangfoldlova og verneforskriften til  området.

Flere fakta om nasjonalpark og vernet natur

Turistinformasjon

Merkevaren Norges nasjonalparker

Nasjonalparkene er en del av merkevaren "Norges nasjonalparker" som omfatter alle norske verneområder, autoriserte besøkssentre og autoriserte nasjonalparkkommuner- og landsbyer.

Merkevaren er et viktig verktøy for å drive god besøksforvaltning i verneområdene. Dette innebærer at forvaltningen legger til rette for lokal verdiskaping og gode naturopplevelser for de besøkende uten at det går på bekostning av naturverdiene.