I Langsua Nasjonalpark finner du lavfjellsnatur med gamle barskoger, frodige bjørkelier, rasmarksområder og store vidder med myrer og våtmark. Her kan du oppleve villmark som praktisk talt ikke er berørt av moderne tekniske inngrep, hvor skogen kan kalles urskog.

Nasjonalparken ligger i kommunene Gausdal, Øystre Slidre, Nord-Aurdal, Nordre Land, Sør-Fron og Nord-Fron i Oppland fylke.

Tilgrensende verneområder

Haldorbu landskapsvernområde, Storlægeret landskapsvernområde, Dokkfaret landskapsvernområde, Espedalen landskapsvernområde, Oppsjømyra naturreservat, Hynna naturreservat og Hersjømyrin naturreservat.

Verneformålet til Langsua nasjonalpark

Utdraget under er hentet fra § 2 i Forskrift om vern for Langsua nasjonalpark:

Formålet med Langsua nasjonalpark er å ta vare på et stort, sammenhengende og i det vesentlige urørt og villmarkspreget naturområde som inneholder særegne og representative økosystemer og landskap som er uten tyngre naturinngrep.

Formålet med nasjonalparken er videre å ta vare på:

  • et lavfjellsøkosystem med et egenartet og variert biologisk mangfold herunder arter, bestander og naturtyper som myr, ferskvann/våtmark, urskog/gammelskog, høgstaudebjørkeskog, kalkrike områder i fjellet, rasmark og naturbeitemark
  • vakre og egenartede landskap
  • særpregede kvartærgeologiske forekomster
  • kulturminner

Hvilke restriksjoner som gjelder i nasjonalparken kan du lese om i verneforskriftens § 3.

Forvaltning av nasjonalparken

Klima- og miljødepartementet har delegert myndighet for å forvalte nasjonalparken til Langsua nasjonalparkstyre.

I tillegg er en nasjonalparkforvalter ansatt hos fylkesmannen sekretariat for styret. Vedkommende er underlagt styret i det som handler om forvaltningen av verneområdet og har i oppgave å sikre god kontakt med, og ha kunnskap om, lokalmiljøet.

Forvalteren skal også påse at forvaltninga skjer i samsvar med internasjonale forpliktelser, nasjonale føringer, naturmangfoldloven og områdets verneforskrift.

Flere fakta om nasjonalpark og vernet natur

Turistinformasjon

Merkevaren Norges nasjonalparker

Nasjonalparkene er en del av merkevaren "Norges nasjonalparker" som omfatter alle norske verneområder, autoriserte besøkssentre og autoriserte nasjonalparkkommuner- og landsbyer.

Merkevaren er et viktig verktøy for å drive god besøksforvaltning i verneområdene. Dette innebærer at forvaltningen legger til rette for lokal verdiskaping og gode naturopplevelser for de besøkende uten at det går på bekostning av naturverdiene.