Lofotodden nasjonalpark har landskaps- og naturtyper som ikke finnes i andre norske verneområder, med sitt særpregete og unike landskap med smale, høye tinderekker omgitt av åpne havområder og dype fjorder.

Nasjonalparken har en rik fjellflora til tross for næringsfattig berggrunn. Lofoten var ett av områdene som ble tidligst isfritt etter istiden, derfor finner vi noen av de eldste forekomstene av enkelte fjellplanter akkurat her.

Nasjonalparken ligger i Moskenes og Flakstad kommuner i Nordland fylke.

Tilgrensende verneområder

Lofotodden naturreservat.

Verneformålet til Lofotodden nasjonalpark

Utdraget under er hentet fra § 1 i Forskrift om vern av Lofotodden nasjonalpark:

Formålet med Lofotodden nasjonalpark er å bevare et stort naturområde som inneholder et særegent naturmangfold med særlig vekt på landskap uten tyngre naturinngrep, naturtyper, arter og geologiske forekomster.

Formålet med nasjonalparken er videre å ta vare på:

  • et unikt og kystalpint landskap med svært stor landskaps- og naturhistorisk verdi
  • representative og særegne økosystemer med variasjonsbredden i naturmangfold, herunder arter, bestander, naturtyper, geologi og økologiske prosesser
  • genetiske særtrekk hos fjellplanter i ett av områdene i Norge som har vært isfritt lengst og hos oseaniske arter på nordgrensa av sitt utbredelsesområde
  • viktige naturtyper som ur og rasmark, kalkrike kystfjell og sanddyner
  • artsrike områder i naturtypene kulturmarkseng og boreal hei
  • leveområde for flere trua arter, herunder krykkje, teist, toppskarv og beitemarkssopp
  • verdifulle kulturminner
  • et viktig referanseområde for å studere utvikling i naturen, spesielt knyttet til geologiske prosesser, klimaendring og betydning beite har for etablering av skog i nordlige områder med oseanisk klima

Hvilke restriksjoner som gjelder i nasjonalparken kan du lese om i verneforskriften §§ 3, 4, 5, 6, 7, 9 og 10.

Forvaltning av nasjonalparken

Klima- og miljødepartementet har delegert myndighet for å forvalte nasjonalparken til Lofotodden nasjonalparkstyre.

I tillegg er en nasjonalparkforvalter ansatt hos statsforvalteren sekretariat for styret. Vedkommende er underlagt styret i det som handler om forvaltningen av verneområdet og har i oppgave å sikre god kontakt med, og ha kunnskap om, lokalmiljøet.

Forvalteren skal også påse at forvaltninga skjer i samsvar med internasjonale forpliktelser, nasjonale føringer, naturmangfoldloven og områdets verneforskrift.

Flere fakta om nasjonalpark og vernet natur