Lomsdal-Visten nasjonalpark inngår i Helgelandsbeltet – et belte med vernede områder fra kysten til svenskegrensa, fra Helgelandsøyene i vest til Børgefjell i øst.

Trange fjorder og brede daler, store og små vassdrag, og store sammenhengende skogsområder, vidder og høyfjellplatåer som strekker seg over i alpine topper og fjellrekker. Visttindan, Finnknean og Breivasstinden er de mest markerte landemerkene i nasjonalparken.

Nasjonalparken ligger i Brønnøy, Vevelstad, Vefsn og Grane kommuner i Nordland fylke.

Tilgrensende verneområder

Strauman landskapsvernområde og Sirijorda naturreservat.

Verneformålet til Lomsdal-Visten nasjonalpark

Utdraget under er hentet fra §2 i Forskrift om Lomsdal-Visten nasjonalpark:

Formålet med nasjonalparken er å

  • bevare et stort, egenartet og tilnærmet urørt naturområde
  • bevare det biologiske mangfoldet med økosystemer, arter og bestander, geologiske forekomster, og kulturminner
  • sikre variasjonsbredden av naturtyper og store sammenhengende barskogområder i regionen
  • sikre grotter og karstformer mot all skade og mot at det fjernes biologisk eller geologisk materiale fra dem
  • bevare, sammen med landskapsvernområdet i Indre Visten, et variert kystlandskap fra fjord til fjell på Helgeland

Hvilke restriksjoner som gjelder i nasjonalparken kan du lese om i verneforskriften § 3.

Forvaltning av nasjonalparken

Klima- og miljødepartementet har delegert myndighet for å forvalte nasjonalparken til Lomsdal-Visten nasjonalparkstyre.

I tillegg er en nasjonalparkforvalter ansatt hos fylkesmannen sekretariat for styret. Vedkommende er underlagt styret i det som handler om forvaltningen av verneområdet og har i oppgave å sikre god kontakt med, og ha kunnskap om, lokalmiljøet.

Forvalteren skal også påse at forvaltninga skjer i samsvar med internasjonale forpliktelser, nasjonale føringer, naturmangfoldloven og områdets verneforskrift.

Flere fakta om nasjonalpark og vernet natur

Turistinformasjon

Merkevaren Norges nasjonalparker

Nasjonalparkene er en del av merkevaren "Norges nasjonalparker" som omfatter alle norske verneområder, autoriserte besøkssentre og autoriserte nasjonalparkkommuner- og landsbyer.

Merkevaren er et viktig verktøy for å drive god besøksforvaltning i verneområdene. Dette innebærer at forvaltningen legger til rette for lokal verdiskaping og gode naturopplevelser for de besøkende uten at det går på bekostning av naturverdiene.