De karakteristiske spisse fjellformasjonene i Nordvest-Spitsbergen nasjonalpark er opphavet til navnet Spitsbergen. Her finner vi også store innlandsbreer, øyer, sund og store strandflater. Nord-sør-forkastningen i Bockfjorden forklarer hvorfor det er et så tydelig skille mellom de alpine fjellene på vestsiden av fjorden og de avrundede og rødlige på østsiden.

Andre verneområder på Svalbard

Fuglereservater

Sørkapp, Forlandsøyane, Isøyane, Hermansenøya, Dunøyane, Boheman, Olsholmen, Blomstrandhamna, Kapp Linné, Guissezholmen, Gåsøyane, Skorpa
Plankeholmane og Moseøya.

Naturreservater

Bjørnøya, Ossian Sars, Hopen, Moffen, Nordaust-Svalbard og Søraust-Svalbard.

Nasjonalparker

Indre Wijdefjorden, Nordenskiöld Land, Forlandet, Nordre Isfjorden, Sassen-Bünsow Land og Sør-Spitsbergen.

De 29 verneområdene på øygruppa omfatter (2008) ca. 65 prosent av
øygruppas landareal og ca. 84 prosent av territorialfarvannet.

Verneformålet til Nordvest-Spitsbergen nasjonalpark

Utdraget under er hentet fra § 3 i Forskrift om større naturvernområder og fuglereservater på Svalbard videreført fra 1973:

Nordvest-Spitsbergen nasjonalpark skal særlig sikre

  • et område med storslagent landskap med karakteristiske spisse, alpine fjellformasjoner, øyer og sund, den største strandflata på Svalbard kalt Reinsdyrflya og mange større og mindre isbreer
  • områder med interessant geologi, spesielt området ved Bockfjorden med varme kilder med tilhørende kalkavsetninger og rester etter tidligere vulkaner
  • en unik botanisk lokalitet i tilknytning til de varme kildene i Bockfjorden
  • flere større og mindre hekkelokaliteter for sjøfugl betegnet fuglefjell og hekkeområder for ender, gjess og vadefugl
  • viktige kulturminner og kulturmiljøer fra hvalfangsttida, overvintringsfangst, polekspedisjoner og annen verdenskrig

Forvaltning av nasjonalparken

Klima- og miljødepartementet har delegert myndighet for den daglige og praktiske forvaltningen av verneområdene på Svalbard til Sysselmannen på Svalbard. Forvalteren skal påse at forvaltninga skjer i samsvar med internasjonale forpliktelser, nasjonale føringer, naturmangfoldloven og områdets verneforskrift.

Aktiviteter i nasjonalparken

Svalbard har en streng miljøvernlovgivning (svalbardmiljøloven) som regulerer det meste av aktiviteten på øygruppa.

Verneforskriftene for hvert verneområde setter rammer for hvilke aktiviteter og tiltak som er tillatt. Naturreservatene har de strengeste bestemmelsene. De tre nasjonalparkene som ble opprettet i 1973 har noe strengere bestemmelser enn de som ble opprettet i 2003 og 2005. Hovedforskjellen er reglene for motorisert ferdsel, jakt og fangst.

Hvilke restriksjoner som gjelder i nasjonalparken kan du lese om i verneforskriften.

Flere fakta om nasjonalpark og vernet natur

Turistinformasjon

Turistinformasjon om Nordvest-Spitsbergen nasjonalpark finnes på Visit Svalbard.