I indre Troms, langt inne i grenselandet mot Sverige, lever et mangfold av planter og dyr i en av Nord-Norges mest varierte villmarker. Her er et variert landskap med furu- og bjørkeskog, høyfjell, vann og myrer.

Området har en rik fjellvegetasjon med blant annet store mengder kantlyng og lapprose. Øvre Dividal er leveområde for flere av våre store rovdyr, men er framfor alt jervens rike.

Nasjonalparken ligger i Målselv kommune i Troms fylke.

Tilgrensende verneområder

Dividalen landskapsvernområde.

Verneformålet til Øvre Dividal nasjonalpark

Utdraget under er hentet fra § 2 i Forskrift om vern av Øvre Dividal nasjonalpark:

Formålet med vernet er å ta vare på et stort område med innlandsnatur med lite tekniske inngrep i den nordlige landsdelen, for å sikre en stor diversitet i økosystemer, et høyt biologisk mangfold og mange sjeldne arter, samt kulturminner.

Det er særlig viktig å ta vare på variasjonsbredden av naturtyper i tilknytning til skog, myr og vassdrag.

Hvilke restriksjoner som gjelder i nasjonalparken kan du lese om i verneforskriftens § 3.

Forvaltning av nasjonalparken

Klima- og miljødepartementet har delegert myndighet for å forvalte nasjonalparken til Øvre Dividal nasjonalparkstyre.

I tillegg er en nasjonalparkforvalter ansatt hos fylkesmannen sekretariat for styret. Vedkommende er underlagt styret i det som handler om forvaltningen av verneområdet og har i oppgave å sikre god kontakt med, og ha kunnskap om, lokalmiljøet.

Forvalteren skal også påse at forvaltninga skjer i samsvar med internasjonale forpliktelser, nasjonale føringer, naturmangfoldloven og områdets verneforskrift.

Flere fakta om nasjonalpark og vernet natur

Turistinformasjon

Merkevaren Norges nasjonalparker

Nasjonalparkene er en del av merkevaren "Norges nasjonalparker" som omfatter alle norske verneområder, autoriserte besøkssentre og autoriserte nasjonalparkkommuner- og landsbyer.

Merkevaren er et viktig verktøy for å drive god besøksforvaltning i verneområdene. Dette innebærer at forvaltningen legger til rette for lokal verdiskaping og gode naturopplevelser for de besøkende uten at det går på bekostning av naturverdiene.