Raet nasjonalpark er en marin nasjonalpark hvor sjøområder omfatter 98 prosent av nasjonalparkens totale areal. Nasjonalparken er spesiell fordi det er så tydelig viser hvordan isen har formet kystlandskapet både over og under vann.

Nasjonalparken ligger i Arendal, Tvedestrand og Grimstad kommuner i Agder fylke.

Tilgrensende verneområder

Søm landskapsvernområde.

Verneformålet til Raet nasjonalpark

Utdraget under er hentet fra § 1 i Forskrift om vern av Raet nasjonalpark:

Formålet med nasjonalparken er å bevare

  • et større naturområde uten tyngre inngrep med egenartede og representative økosystemer,
  • mange godt bevarte kvartærgeologiske forekomster etter siste istid,
  • og med særlig vekt på plantelivet, dyrelivet, naturtyper, kystlandskapet med sjøoverflaten og kulturminner knyttet til Aust-Agders kystområde både på land og i sjø.

For de marine delene er formålet særlig å ta vare på det undersjøiske landskapet med tilhørende marine arter og marine naturtyper som israndsavsetninger, skjellsandforekomster, bløtbunnsområder, ålegras- og undervannsenger, tareskog og gyteområder for fisk.

Hvilke restriksjoner som gjelder i nasjonalparken kan du lese om i verneforskriftens § 3.

Forvaltning av nasjonalparken

Klima- og miljødepartementet har delegert myndighet for å forvalte nasjonalparken til Raet nasjonalparkstyre.

I tillegg er en nasjonalparkforvalter ansatt hos statsforvalteren sekretariat for styret. Vedkommende er underlagt styret i det som handler om forvaltningen av verneområdet og har i oppgave å sikre god kontakt med, og ha kunnskap om, lokalmiljøet.

Forvalteren skal også påse at forvaltninga skjer i samsvar med internasjonale forpliktelser, nasjonale føringer, naturmangfoldloven og områdets verneforskrift.

Flere fakta om nasjonalpark og vernet natur

Turistinformasjon