Skarvan og Roltdalen nasjonalpark ligger mellom Neadalføret og Stjørdalsføret og består av både høgfjell, skogdaler og store myrområder. Roltdalen er den største vegløse skogdalen i Sør-Trøndelag. Barskogen her er av nasjonal interesse.

Nasjonalparken ligger i kommunene Selbu og Tydal, Meråker og Stjørdal i Trøndelag fylke.

Tilgrensende verneområder

Stråsjøen-Prestøyan naturreservat.

Verneformålet til Skarvan og Roltdalen nasjonalpark

Utdraget under er hentet fra § 2 i Forskrift om vern av Skarvan og Roltdalen nasjonalpark:

Formålet med nasjonalparken er å ta vare på et i det vesentligste urørt fjell- og skogområde typisk for regionen. Det biologiske mangfoldet med økosystemer, arter og bestander skal sikres. Det er også et formål å verne om kulturminner og sammenhengen mellom disse, særlig de kulturminnene som er knyttet til kvernsteinsdrifta.

Hvilke restriksjoner som gjelder i nasjonalparken kan du lese om i verneforskriftens § 3.

Forvaltning av nasjonalparken

Klima- og miljødepartementet har delegert myndighet for å forvalte nasjonalparken til Skarvan og Roltdalen nasjonalparkstyre.

I tillegg er en nasjonalparkforvalter ansatt hos fylkesmannen sekretariat for styret. Vedkommende er underlagt styret i det som handler om forvaltningen av verneområdet og har i oppgave å sikre god kontakt med, og ha kunnskap om, lokalmiljøet.

Forvalteren skal også påse at forvaltninga skjer i samsvar med internasjonale forpliktelser, nasjonale føringer, naturmangfoldloven og områdets verneforskrift.

Flere fakta om nasjonalpark og vernet natur

Turistinformasjon

Merkevaren Norges nasjonalparker

Nasjonalparkene er en del av merkevaren "Norges nasjonalparker" som omfatter alle norske verneområder, autoriserte besøkssentre og autoriserte nasjonalparkkommuner- og landsbyer.

Merkevaren er et viktig verktøy for å drive god besøksforvaltning i verneområdene. Dette innebærer at forvaltningen legger til rette for lokal verdiskaping og gode naturopplevelser for de besøkende uten at det går på bekostning av naturverdiene.