Sør-Spitsbergen nasjonalpark dekker hele den sørlige delen av Spitsbergen. På vestsiden er fjellene spisse og høye. Østsiden er flatere og rundere. Hornsundområdet er en svært viktig trekkrute for isbjørn mellom øst og vest. Området har også mange viktige kulturminner.

På Svalbard ligger også disse verneområdene

Fuglereservater

Sørkapp, Forlandsøyane, Isøyane, Hermansenøya, Dunøyane, Boheman, Olsholmen, Blomstrandhamna, Kapp Linné, Guissezholmen, Gåsøyane, Skorpa
Plankeholmane og Moseøya.

Naturreservater

Bjørnøya, Ossian Sars, Hopen, Moffen, Nordaust-Svalbard og Søraust-Svalbard.

Nasjonalparker

Indre Wijdefjorden, Nordenskiöld Land, Forlandet, Nordre Isfjorden, Nordvest-Spitsbergen og Sassen-Bunsow Land.

De 29 verneområdene på øygruppa omfatter (2008) ca. 65 prosent av
øygruppas landareal og ca. 84 prosent av territorialfarvannet.

Verneformålet til Sør-Spitsbergen nasjonalpark

Utdraget under er hentet fra § 3 i Forskrift om større naturvernområder og fuglereservater på Svalbard:

Sør-Spitsbergen nasjonalpark skal særlig sikre

  • et område med storslagent landskap med karakteristiske spisse, alpine fjellformasjoner, kystsletter og isbreer
  • flere større og mindre hekkelokaliteter for sjøfugl betegnet fuglefjell, hekke- og overvintringsområder for ender, særlig ærfugl, og viktige leveområder for isbjørn
  • viktige kulturminner og kulturmiljøer fra hvalfangsttida, overvintringsfangst, gruvedrift, turisme, forskning og annen verdenskrig

Forvaltning av nasjonalparken

Klima- og miljødepartementet har delegert myndighet for den daglige og praktiske forvaltningen av verneområdene på Svalbard til Sysselmannen på Svalbard. Forvalteren skal påse at forvaltninga skjer i samsvar med internasjonale forpliktelser, nasjonale føringer, naturmangfoldloven og områdets verneforskrift.

Aktiviteter i nasjonalparken

Svalbard har en streng miljøvernlovgivning (svalbardmiljøloven) som regulerer det meste av aktiviteten på øygruppa.

Verneforskriftene for hvert verneområde setter rammer for hvilke aktiviteter og tiltak som er tillatt. Naturreservatene har de strengeste bestemmelsene. De tre nasjonalparkene som ble opprettet i 1973 har noe strengere bestemmelser enn de som ble opprettet i 2003 og 2005. Hovedforskjellen er reglene for motorisert ferdsel, jakt og fangst.

Hvilke restriksjoner som gjelder i nasjonalparken kan du lese om i verneforskriften § 4.

Flere fakta om nasjonalpark og vernet natur

Turistinformasjon

Turistinformasjon om Sør-Spitsbergen nasjonalpark finnes på Visit Svalbard.

Merkevaren Norges nasjonalparker

Nasjonalparkene er en del av merkevaren "Norges nasjonalparker" som omfatter alle norske verneområder, autoriserte besøkssentre og autoriserte nasjonalparkkommuner- og landsbyer.

Merkevaren er et viktig verktøy for å drive god besøksforvaltning i verneområdene. Dette innebærer at forvaltningen legger til rette for lokal verdiskaping og gode naturopplevelser for de besøkende uten at det går på bekostning av naturverdiene.