Stabburselva renner gjennom et ødemarksprega og vakkert landskap, med mange av Finnmarks typiske landskapsformer og naturtyper. Den karakteristiske fjellrekka Gáissene rager over det ellers slake Finnmarkslandskapet.

I Stabbursdalen nasjonalpark finner du en av verdens nordligste furuskoger langs et urørt vassdrag med storslagne geologiske formasjoner. Stabbursdalen er også det nordligste leveområdet for flere dyre- og fuglearter.

Nasjonalparken ligger i Porsanger og Hammerfest kommuner i Troms og Finnmark fylke.

Tilgrensende verneområder

Stabbursdalen landskapsvernområde.

Verneformålet til Stabbursdalen nasjonalpark

Utdraget under er hentet fra § 2 i Forskrift om Stabbursdalen nasjonalpark:

Formålet med Stabbursdalen nasjonalpark er å bevare et stort naturområde tilnærmet fri for tekniske inngrep, for å sikre biologisk mangfold med økosystemer, arter og bestander.

I dette inngår blant annet å bevare en del av verdens nordligste furuskog, variert vassdragsnatur og gáisáene med et karakteristisk preg, samt geologiske forekomster og kulturminner.

Hvilke restriksjoner som gjelder i nasjonalparken kan du lese om i verneforskriftens § 3.

Nasjonalparksenter

Tilknyttet Stabbursdalen nasjonalpark er Besøkssenter Stabbursdalen nasjonalpark Stabbursnes.

Nasjonalparksenteret skal

  • være en åpen dør til naturen og naturopplevelser
  • informere om nasjonalparker og naturvern
  • skape forståelse for vern av sårbare naturtyper og arter og verdien av store sammenhengende naturområder

Forvaltning av nasjonalparken

Klima- og miljødepartementet har delegert myndighet for å forvalte nasjonalparken til Stabbursdalen nasjonalparkstyre.

I tillegg er en nasjonalparkforvalter ansatt hos statsforvalteren sekretariat for styret. Vedkommende er underlagt styret i det som handler om forvaltningen av verneområdet og har i oppgave å sikre god kontakt med, og ha kunnskap om, lokalmiljøet.

Forvalteren skal også påse at forvaltninga skjer i samsvar med internasjonale forpliktelser, nasjonale føringer, naturmangfoldloven og områdets verneforskrift.

Flere fakta om nasjonalpark og vernet natur