Allemannsretten gir alle rett til å ferdes og oppholde seg i utmarka i Norge – når ferdselen "skjer hensynsfullt og med tilbørlig varsomhet". Allemannsretten er lovfestet i friluftsloven.

Her kan du bade

I utmark

 • du kan bade i sjøen, i ferskvann og elver fra båt eller fra strand, svaberg, holmer, skogkledd kyst, klipper og så videre
 • du kan bade i lakseelver hvis du holder deg utenfor rekkevidde av fiskernes redskap og ikke bader slik at det reduserer muligheten for fangst

Dette sier friluftsloven om bading:

Utmark omfatter

 • det meste av vatn, strand, myr, skog og fjell.

Innmark omfatter

 • først og fremst den private sonen rundt bolighus og hytter, men den strekker seg ikke ut i vannet.
 • områder som er sperret av til vern av drikkevann, områder avsatt til viltoppdrett, annen næringsvirksomhet eller militær aktivitet

Hva som defineres som innmark og utmark er regulert i friluftsloven.

I verneområder kan andre regler gjelde

Du er velkommen til å nyte friluftslivet i verneområdene. Allemannsretten gjelder også her. Noen aktiviteter kan likevel være unntatt i områdets verneforskrift, særlig i naturreservatene. 

Drikkevannsforskriften og vannressursloven kan også legge restriksjoner på aktiviteten i et område. Sjekk med kommunen hvis du er i tvil.

Er jeg i et verneområde?

Slik finner du ut om du er i et verneområde:

 • Last ned mobilappen til Miljøstatus kart
 • I appen - trykk på det aktuelle området i listen over verneområder og trykk så på lenken til verneforskriften
 • Verneforskriften lister opp hvilke aktiviteter du ikke kan gjøre

Når du nyter naturen som badende, husk å

 • respektere andre badende
 • ta hensyn til fiskere og andre brukere langs vann og vassdrag
 • holde rimelig avstand fra bebodd hus eller hytte
 • unngå å bade i vann som husdyr bruker som drikkevannskilde
 • unngå å sperre grunneierens adkomst til eiendommen fra sjøsiden
 • ikke forstyrre dyre- og fugleliv, særlig i yngle- og hekketiden
 • ta med deg søppelet ditt hjem

Allemannsretten gir deg rettigheter, men også plikter.

Allemannspliktene gjelder alle som ferdes i naturen. Du har for
eksempel et ansvar for å ta hensyn til andre, og for å rydde og plukke
opp søppel etter deg. Slik blir det hyggeligere for alle å komme tilbake til et sted.

Om ferdselskultur sier friluftsloven:

Enhver som ferdes eller oppholder seg på annen manns grunn eller på sjøen utenfor skal

 • opptre hensynsfullt og varsomt for ikke å volde skade eller ulempe for eier, bruker eller andre
 • ikke påføre miljøet skade
 • ikke etterlate seg stedet i en tilstand som kan virke skjemmende eller føre til skade eller ulempe for noen

Andre allemannsretter

Vi genererer din PDF - vennligst vent

Dette kan ta litt tid