Allemannsretten gir alle rett til å ferdes og oppholde seg i utmarka i Norge – når ferdselen "skjer hensynsfullt og med tilbørlig varsomhet". Allemannsretten er lovfestet i friluftsloven.

Skal du fiske i saltvann eller ferskvann?

Jeg skal fiske i sjøen - i saltvann

fra land

 • du kan fiske fra land i utmark
 • du kan fiske fra land i områder åpne for alminnelig ferdsel, for eksempel åpen kai eller offentlig molo

fra båt

 • du kan fiske fra båt
 • du kan fiske fra båt med garn, ruser og lignende, unntatt laks, sjøørret og sjørøye
 • du kan feste garn, ruser og lignende i land i utmark
 • du kan ikke fiske nærmere grensen elv/sjø enn 100 meter

Vær oppmerksom på at det gjelder flere regler for fiske i sjøen.

Jeg skal fiske i vann og elver - i ferskvann

Fiske i ferskvann er en allemannsrett kun for barn under 16 år. De kan fiske gratis i ferskvann etter innlandsfisk i perioden 1. januar–20. august, unntatt i vassdrag med laks, sjøørret og sjørøye. 

 • du kan fiske innlandsfisk fra båt og fra land i utmark hvis du har kjøpt fiskekort av grunneier. Barn under 16 år trenger ikke fiskekort
 • du kan fiske laks, sjøørret og sjørøye i vassdrag eller med faststående redskap i sjøen hvis du har betalt fiskeravgift og kjøpt fiskekort. Barn under 18 år betaler ikke fiskeravgift
 • du kan ikke fiske nærmere grensen elv/sjø enn 100 meter

Mange plasser har også lokale fiskeregler, for eksempel i vassdrag med storørret.

Utmark og innmark

 • Utmark omfatter det meste av vatn, strand, myr, skog og fjell.
 • Innmark er først og fremst den private sonen rundt bolighus og hytter, dyrka mark, eng og kulturbeite.
 • Alt som ikke er innmark, er utmark.

Retten har slått fast at en grunneier må tåle å ha folk nærmere innpå seg i strandsonen enn ellers.

Hva som defineres som innmark og utmark er regulert i friluftsloven.

I verneområder kan andre regler gjelde

 

Du er velkommen til å nyte friluftslivet i verneområdene. Allemannsretten gjelder også her. Noen aktiviteter kan likevel være unntatt i områdets verneforskrift, særlig i naturreservatene. 

Drikkevannsforskriften og vannressursloven kan også legge restriksjoner på aktiviteten i et område. Sjekk med kommunen hvis du er i tvil.

Er jeg i et verneområde?

Slik finner du ut om du er i et verneområde:

 • Last ned mobilappen til Miljøstatus kart
 • I appen - trykk på det aktuelle området i listen over verneområder og trykk så på lenken til verneforskriften
 • Verneforskriften lister opp hvilke aktiviteter du ikke kan gjøre

Mange sammen på tur?

Organisert ferdsel er i utgangspunktet en allemannsrett, men når mange ferdes sammen øker faren for at det kan oppstå ulempe for grunneieren og skade på naturen. Hver enkelt, og gruppen som helhet, må derfor være ekstra aktsomme. I noen tilfeller kreves tillatelse fra grunneier.

Organisert friluftsliv omfatter tilfeller hvor grupper med mennesker utøver friluftsliv sammen. Dette vil typisk være guidede turgrupper, turer organisert av lag og foreninger, og forskjellige typer arrangementer som f.eks. friluftskonserter. Det er ikke vanlig å betrakte skoleklasser og barnehager på tur som organisert ferdsel.

Regler for store samlinger av folk i friluft

Skal du drive organisert ferdsel i utmark og du må regne med at dette vil medføre skade eller ulempe for grunneier, bruker, naturen eller andre friluftslivsutøvere, f.eks. ved at det forgår over tid på samme sted, bør du avklare dette med grunneier. Å sette opp en skriftlig avtale bidrar til å hindre konflikter.

Regler for når mange utøver en aktivitet sammen finner du i friluftsloven.

Du må få lov av grunneier

 • hvis du skal sette opp en sperring, samle folk, ha start eller innkomst
 • der hvor sammenstimling av folk kan medføre nevneverdig skade eller ulempe

Dette gjelder særlig friluftsmøter, idrettsstevner og liknende.

Sykkelløp og rideklubb-aktiviteter kan ikke benytte seg av retten til å sykle og ri på vei og opparbeidet sti i innmark når veien eller stien fører til utmark.

Når du nyter naturen på fisketur, husk å

 • ha tillatelse til å fiske eller ha legitimasjon som viser at du er under 16 år når du fisker i ferskvann
 • ikke bruke levende fisk som agn
 • ikke flytte levende fisk til annet vassdrag
 • sløye og vaske fisken i det vannet du fanget den i
 • tørke fiskeredskaper, støvler og vadere før du flytter til et annet vann, for å unngå spredning av levende organismer og fiskesykdom
 • ikke forstyrre dyre- og fugleliv, særlig i yngle- og hekketiden
 • ta med deg søppelet ditt hjem

Allemannsretten gir deg rettigheter, men også plikter.

Allemannspliktene gjelder alle som ferdes i naturen. Du har for
eksempel et ansvar for å ta hensyn til andre, og for å rydde og plukke
opp søppel etter deg. Slik blir det hyggeligere for alle å komme tilbake til et sted.

Om ferdselskultur sier friluftsloven:

Enhver som ferdes eller oppholder seg på annen manns grunn eller på sjøen utenfor skal

 • opptre hensynsfullt og varsomt for ikke å volde skade eller ulempe for eier, bruker eller andre
 • ikke påføre miljøet skade
 • ikke etterlate seg stedet i en tilstand som kan virke skjemmende eller føre til skade eller ulempe for noen

Andre allemannsretter