Målet med tilskudd er økt deltakelse i helsefremmende, trivselsskapende og miljøvennlig friluftsliv.

Hvem kan søke?

Målgrupper som kan søke om tilskudd:

  • frivillige organisasjoner som er registrert i Enhetsregisteret (Brønnøysundregistrene)
  • interkommunale friluftsråd som arbeider med aktivitetsfremmende tiltak for friluftsliv

Egne søknadskriterier gjelder for tilskudd til personer med innvandrerbakgrunn. Se flere detaljer under tilskuddsordninger.

Forskiften er hjemlet i Stortingets budsjettvedtak kapittel 1420 post 78:

Tilskuddsordninger

Aktuelle tiltak

Støtte gis først og fremst til tiltak som stimulerer direkte til friluftsaktivitet. For eksempel organiserte turer, friluftsleirer, praktiske kurs og annen opplæring, og tiltak som skjer i flere fylker.

Noe av tilskuddet kan brukes til innkjøp av enkelt utstyr og materiell når det trengs. For eksempel fiskestenger, kompass, og enkle telt. Blant personer med innvandrerbakgrunn blir barn, unge og barnefamilier prioritert.

Prioriterte aktiviteter og tiltak

  • Tiltak som er lite ressurskrevende og lett tilgjengelige
  • Tiltak som fører til økt integrering av personer med innvandrerbakgrunn i befolkningen ellers.
  • Tiltak som blir gjennomført i nærmiljøet med særlig vekt på byer og tettsteder
  • Tiltak som medvirker til økt deltakelse over tid

Søknadsfrister

Søknadsfristen er 15. januar 2020 for søknader som skal til Miljødirektoratet og for søknader som skal til Norsk Friluftsliv.

For lokale og regionale søknader som skal til fylkeskommunene er søknadsfristen 1. februar 2020.

Elektronisk søknadssenter

Søknad om tilskudd skal sendes i Miljødirektoratets elektroniske søknadssenter.

Søknaden skal adresseres til Fylkesmannen i fylket der tiltaket skal gjennomføres. 

I søknadssenteret finner du alle de elektroniske skjemaene. Du finner også lenker og mer info om de andre søknadsordningene.

  • Du må opprette en bruker for å logge deg inn og søke. Det er fort gjort, du får en aktiveringslenke med det samme
  • Hvis du allerede har en bruker og har sendt inn søknad før, kan felter fra tidligere søknad fylles ut automatisk hvis du vil
  • Du kan også se søknader du har sendt tidligere i arkivet

Andre tilskuddsordninger

Miljødirektoratet behandler søknader om mange ulike tilskudd. I Miljødirektoratets søknadssenter finner du alle skjemaene og mer informasjon om tilskuddsordningene.

Trenger du hjelp?

Spørsmål om tiltak og tilskudd?

Kontakt fylkeskommunen i ditt fylke eller Miljødirektoratet (eller Norsk Friluftsliv).

Her finner du kontaktinfo til alle fylkesmenn

Tekniske spørsmål om utfylling av søknaden?

Ta kontakt med Miljødirektoratet på telefon 951 23 500 eller e-post esshjelp@miljodir.no

Vi genererer din PDF - vennligst vent

Dette kan ta litt tid