Ved bruk av fangstredskap som fanger viltet levende, det viktig med hyppig tilsyn.

Et fanget pattedyr utsettes for langt mindre stress, dersom det kan skjule seg i fellen. En trekasse plassert inni en revebås vil ofte resultere i at reven kryper inn og gjemmer seg. 

Redskapet bør plasseres slik at det er skjermet mot innsyn og kamuflert med busker og bar.

Fangstredskap tillatt til levende fangst av vilt

  • Bås til grevling, rødrev, mårhund og vaskebjørn av typene värmlandsk tunnelfelle, smålandsk revefelle, Nyåkersfella og Øster-Malmafella, eller typer som er konstruerte og virker på tilsvarende måte. Slike båser skal være dekt av et heldekkende solid materiale (ikke metall), både i fangstrommet og på fallemmene.
  • Bås til jerv og gaupe, som fylkesmannen har gitt tillatelse til å bruke. Båsens konstruksjon, plassering og tilsynshyppighet skal fremgå av søknaden.
  • Fangstbur til grevling, villmink, røyskatt, mårhund, vaskebjørn, ravn, kråke og skjære.

Merking av redskapene

Fangstredskaper som er satt ut, skal være merket med brukerens navn og adresse og eventuelt telefonnummer. Ved bruk av bås, må du, innen ti dager før fangsten starter, melde fra til kommunen om type fangstinnretning, nøyaktig stedsangivelse og navn.

Det er ikke nødvendig å melde fra om bruk av bås til gaupe og jerv.

Tilsyn når viltet blir fanget levende

Du må føre tilsyn med redskapet minst én gang i døgnet ved bruk av fangstredskap som fanger viltet levende. Ved fangst av villmink, gaupe og jerv skal det føres tilsyn minst hver morgen og kveld.

Du er pliktet til straks å slippe fri fredete viltarter, eller viltarter som ikke er tillatt fanget i vedkommende redskap.

Vilt som er fanget levende, skal straks bli avlivet når fangstmannen fører tilsyn med redskapet. Avlivingen skal skje sikkerhetsmessig forsvarlig og på en slik måte at viltet ikke utsettes for unødig lidelse.

Til å avlive gaupe, jerv, rødrev, grevling, mårhund, vaskebjørn og villmink som er fanget i bås eller felle, kan man benytte salongrifle, revolver eller pistol i kaliber 22 LR.

Standard for feller

Det er vedtatt en norsk ISO-standard for feller som er tilpasset gjeldende EU-krav. Standarden er fastsatt av Standard Norge og kan bestilles fra dem.

ISO-standarden legger grunnlaget for å få testet og typegodkjente feller i framtiden.

Inntil videre gjelder reglene for feller, som er gitt i forskrift om utøvelse av jakt og fangst med tilhørende rundskriv.

Les mer om fangst