Innskrenke jakttiden

Eventuelle endringer av jakttid på elg og hjort vil du finne som egen forskrift på lovdata.no.

Følgende myndighet til å fastsette forskrift er delegert til fylkeskommunen:

Fylkeskommunen kan på eget initiativ eller etter forslag fra kommunen innskrenke jakttiden på elg og/eller hjort.

Startdato kan endres til 05.10. og/eller sluttdato kan endres til 31.10. eller 30.11. for hele, eller en avgrenset del, av en kommune når ett eller flere av følgende punkt er
oppfylt:

  1. Elg- og/eller hjortejakt antas å hindre annen friluftslivsutøvelse.
  2. Elg- og/eller hjortejakt reduserer muligheten for annen jaktutøvelse.
  3. Kommunen har arealer som er viktige for reindriftsnæring i jaktperioden.

Fylkeskommunen må påse at nærliggende kommuner vurderes i sammenheng.

Helgefredning i Akershus, Buskerud og Oslo

I følgende områder er det ikke tillatt å jakte elg på lørdager og søndager:

Akershus

  • Asker, Bærum og Lørenskog.

Buskerud

  • Hole, de deler av Lier kommune som ligger øst for riksveg 285 og Holsfjorden.

Oslo

  • De deler av Oslo kommune som ligger sør for en linje trukket fra der kommunegrensen mot Ringerike krysser Langlivatnet rett øst for Vestre Fyllingen, vider østover langs vassdraget Østre Fyllingen-Bjørnsjøen-Helgeren-Lille og Store Gjørja til Manntjern og Store Svartvatn i kommunegrense mot Nittedal.

Generelle krav til jakt og fangst

Storviltjakt