Innskrenke jakttiden

Følgende myndighet til å fastsette forskrift er delegert til fylkeskommunen:

Fylkeskommunen kan på eget initiativ eller etter forslag fra kommunen innskrenke jakttiden på elg og/eller hjort.

Startdato kan endres til 05.10. og/eller sluttdato kan endres til 31.10. eller 30.11. for hele, eller en avgrenset del, av en kommune når ett eller flere av følgende punkt er
oppfylt:

  1. Elg- og/eller hjortejakt antas å hindre annen friluftslivsutøvelse.
  2. Elg- og/eller hjortejakt reduserer muligheten for annen jaktutøvelse.
  3. Kommunen har arealer som er viktige for reindriftsnæring i jaktperioden.

Fylkeskommunen må påse at nærliggende kommuner vurderes i sammenheng.

Følgende myndighet til å fastsette forskrift er delegert til villreinnemnda:

  • Utvide jakttida for villrein i sitt villreinområde med inntil 14 dager i løpet av oktober måned når særlige bestandsmessige behov foreligger.

Generelle krav til jakt og fangst

Storviltjakt