Kjøre på snødekt mark uten søknad

Gjelder ferdsel i utmark med snøscooter, beltebil og andre motorkjøretøyer.

Det er lov å kjøre på snødekt mark, uten å søke om tillatelse, for disse formålene:

 • politi, ambulanse og redningstjeneste
 • offentlig oppsyns- og tilsynstjeneste
 • offentlig post- og teletjeneste
 • nødvendig person- og godstransport til og fra faste bosteder og i jordbruks-, skogbruks- og reindriftsnæring (jakt, fangst, fiske og bærsanking regnes ikke som næring i denne forbindelse)
 • forsvarets øvelser, forflytninger og transporter
 • anlegg og drift av veger og større anlegg
 • rutetransport som drives med løyve i henhold til yrkestransportloven
 • nødvendig transport i forbindelse med fiskekultiveringstiltak i offentlig regi
 • transport av jaktutbytte ved jakt på elg og hjort, og transport ved jakt på villrein innenfor Hardangervidda villreinområde slik dette er avgrenset av Miljødirektoratet
 • nødvendig transport for drift av turistanlegg (overnattings- og serveringssteder, skiheiser med videre) som ikke ligger til brøytet bilveg
 • transport av materialer, utstyr og arbeidsfolk til bygging i samsvar med byggetillatelse
 • opparbeiding og preparering av skiløyper og skibakker for allmennheten og for konkurranser, når det foretas av kommuner, hjelpekorps, idrettslag, turlag eller turistbedrifter
 • nødvendig transport i forbindelse med vitenskapelige undersøkelser etter oppdrag fra forskningsinstitusjon
 • nødvendig transport av ved fra egen eiendom til fast bopel
 • praktisk kjøretrening på nærmere fastsatte områder ved obligatorisk opplæring for snøscooterførere
 • transport i forbindelse med kommunalt organiserte akuttiltak for å redusere risikoen for påkjørsel av elg og annet hjortevilt ved veg eller jernbane
 • nødvendig søk etter skadet storvilt utenom ordinær jakt når søket foregår i regi av kommunen

Fylkesmannen eller kommunen kan vedta begrensninger

Fylkesmannen eller kommunestyret kan forby eller begrense kjøring i spesielt sårbare områder. Kommunestyret kan for enkelte formål også gi nærmere bestemmelser om for eksempel områder, traséer, sesonglengde, tidspunkter for kjøring, utstyr og liknende.

Kjøre i snøscooterløyper

Du kan kjøre snøscooter i etablerte snøscooterløyper som er fastsatt i lokale løypeforskrifter. Bruk løypene i henhold til de vilkårene som står i løypeforskriftene.

Kjøre på snødekt mark etter søknad

Gjelder ferdsel i utmark med snøscooter, beltebil og andre motorkjøretøyer.

Du kan søke kommunen om lov til nyttekjøring med snøscooter for disse formålene:

 • ervervsmessig transport (leiekjøring)
 • transport for funksjonshemmede
 • transport av bagasje og utstyr mellom bilveg og hytte som ligger minst 2,5 km fra veg når det i området ikke er mulig å få leid transport
 • kjøring i utmarksnæring
 • transport av ved utover det som er direkte tillatt uten søknad
 • gruppeturer til bestemte turmål for beboere på helse- og omsorgsinstitusjoner, medlemmer av pensjonistforeninger eller ideelle organisasjoner
 • utkjøring og tilsyn med jervebåser som er tillatt av fylkesmannen
 • utkjøring av åte og åtebuer i forbindelse med felling av jerv

Søke om å kjøre på snødekt mark for andre formål

Kommunen kan i unntakstilfeller gi tillatelse til kjøring på vinterføre ved andre særlige behov som ikke kan dekkes på annen måte, og som ikke knytter seg til turkjøring.

Vi genererer din PDF - vennligst vent

Dette kan ta litt tid