Fredag 2. juni 2023 lanserte Miljødirektoratet rapporten Klimatiltak i Norge mot 2030. Den analyserer ulike tiltak som kan kutte utslipp av klimagasser og hvilke barrierer aktørene møter. Analysen peker også på mulige virkemidler som kan utløse utslippsreduksjoner.  

Rapporten viser 85 ulike tiltak som vil redusere utslipp fra alle sektorer

Det vil si både kvotepliktige og ikke-kvotepliktige utslipp av klimagasser, og utslipp og opptak fra skog og arealbruk.

Analysen viser at det er mulig å nå både forpliktelsen under forordningen om  innsatsfordeling i samarbeidet med EU og omstillingsmålet om 55 prosent kutt i nasjonale utslipp.

Rapporten bygger videre på tidligere analyser