Veileder | M-1941 Konsekvensutredning av klima og miljø

Denne håndboken viser hvordan de ulike klima- og miljøtemaene skal kartlegges og utredes i en konsekvensutredning av reguleringsplaner og tiltak.

Om veilederen

Håndboken er tilpasset utredning av reguleringsplaner og tiltak. Med tiltak menes i denne sammenheng prosjekter som planlegges etter andre lovverk enn plan- og bygningsloven.

Håndboken kan også brukes i forbindelse med mer overordnede planer, men detaljgraden på kunnskapsinnhenting og kartlegging må tilpasses plannivået.

Miljødirektoratet har utviklet metoden og håndboken, i samarbeid med Riksantikvaren.

Riksantikvaren har ansvar for temaet kulturmiljø. Miljødirektoratet har ansvar for det øvrige innholdet.

Konsekvensutredning for andre fagområder

Det er flere tema enn klima og miljø som skal utredes i en konsekvensutredning.

Egne veiledere/håndboker for disse temaene finner du hos andre departement/direktorat.