Følg instruksen for kartlegging av naturtyper

Bestilleren må følge kravene som Miljødirektoratet har satt for å kartlegge naturtyper. Du har ansvaret:

 • for å godkjenne dataene fra kartleggingen 
 • for å sikre at krav til kompetanse for kartleggere følges
 • stå som oppdragsgiver ved publisering av data fra kartleggingen

Instruksen for å kartlegge naturtyper finner du her:

Datasett med lokaliteter for naturtyper kartlagt etter Miljødirektoratets instruks finner du her:

Mer om instruks for kartlegging av naturtyper

 1. Den beskriver kartlegging av 105 terrestriske naturtyper. De er definert i  Naturtyper i Norge, NiN. 
 2. Naturtypene er valgt ut fordi vi enten finner dem på Norsk rødliste for naturtyper eller fordi de har en sentral funksjon i økosystemet. 
 3. Dette er en utvalgskartlegging. Det betyr at hele arealet gjennomgås, men det er kun områder som tilfredsstiller kriteriene for en naturtype i Miljødirektoratets instruks skal kartfestes. 
 4. Den økologiske kvaliteten til en lokalitet skal fastsettes i henhold til instruksen. Metoden for dette er utviklet av en ekspertgruppe og er basert på naturvitenskaplige kriterier. 
 5. All kartlegging skal gjøres med en app, NiNapp. Det er et digitalt verktøyet for kartlegging som følger Miljødirektoratets instruks. 

Still krav til kartleggere

Kartleggere samler inn data om naturtyper. Resultatene blir publisert digitalt i en nasjonal database. 

Bestilleren har ansvar for at de som utfører kartlegging har tilfredsstillende kompetanse:

 1. Minst én nøkkelperson skal ha kartlagt etter Miljødirektoratets instruks for kartlegging av naturtyper basert på NiN i 2018 eller 2019.
 2. Alle kartleggere må tilfredsstille et minimum av kompetanse i kartlegging basert på NiN. Det innebærer teoretiske kurs eller praktisk NiN-kartlegging i felt med varighet på minst to dager.

Det er bestiller som har ansvaret for at dataene leveres til databasen.

Ferdsel i felt

Kartleggeren skal følge reglene om ferdsel i friluftsloven. Enhver har rett til å ferdes til fots i utmark. Ferdsel på innmark i vekstsesongen kan skje med samtykke fra grunneier.

Utlyse konkurranse?

Hvis kartlegging lyses ut som en anbudskonkurranse, anbefaler Miljødirektoratet å bruke følgende tildelingskriterier i prioritert rekkefølge:

 1. Praktisk og teoretisk NiN-kompetanse
 2. Planer for å sikre god og konsistent datakvalitet
 3. Annen generell kartleggingskompetanse
 4. Pris

Hvis anskaffelsen er over 1,3 millioner kroner stilles det krav om å vekte kriteriene prosentvis.

Denne sjekklisten gir forslag til krav du kan sette i utlysningen av en konkurranse:

 • CV for inntil tre nøkkelpersoner
 • Navn og beskrivelse av relevant kompetanse for hvert kartleggingspersonell
 • Organisasjonskart med erstatningsplan for nøkkelpersonell
 • Tidsplan med milepæler for gjennomføring av oppdraget
 • Plan for opplæring og harmonisering av kartleggingspersonell