Det er et nasjonalt mål å forebygge at flere mennesker utsettes for høye støynivåer. Vi bør derfor planlegge på en slik måte at vi forebygger helsekonsekvenser av støy. Redusert støyplage vil gi økt livskvalitet og trivsel i befolkningen. God arealplanlegging og forebyggende tiltak er det viktigste verktøyet for å nå disse målsettingene og forhindre at flere får støyplager.

Overordnet plan

Gir planen eller tiltaket mer støy og vibrasjoner?

Planlegges det nye områder for utbygging av industri, næring eller andre støyende virksomheter kan det føre til at mennesker eller sårbare arter og naturområder blir utsatt for støy eller vibrasjoner.

Dersom det ikke er kjent hvilke virksomheter som skal etablere seg i området vil det være lite hensiktsmessig å prøve å angi fremtidig støyutslipp fra området. Det viktigste i slike tilfeller er å vurdere hvilken type bebyggelse som ligger i området rundt og gjøre vurderinger av hvordan denne bebyggelsen kan bli påvirket av ny støyende virksomhet. Det kan være relevant å stille følgende spørsmål:

 • Vil planforslaget medføre at (flere) mennesker utsettes for støy eller vibrasjoner?
 • Vil planforslaget medføre tap av "stille soner" og eventuelt økte støynivåer i natur- og rekreasjonsnivåer?
 • Vil planforslaget medføre støynivåer over grenseverdiene i T-1442 og derigjennom legge begrensninger på bruken av omkringliggende arealer?
 • Kan det gjøres støydempende tiltak som reduserer støynivået slik at støynivået for omkringliggende bebyggelse blir tilfredsstillende i henhold til T-1442?

Dersom det er kjent hvilken/hvilke virksomheter som skal etableres i området må det lages støysonekart som viser hvordan støy fra virksomheten spres i området. Det må videre avklares om støyfølsom bebyggelse blir utsatt for støy over grenseverdiene i tabell 1 i T-1442. Følgende kilder kan brukes for å få informasjon om hvordan man kartlegger støy fra virksomheter:

 • Støysonekart fra eksisterende virksomheter kan finnes i eksisterende tillatelser.

Planlegges det utbygging av følsom arealbruk i støyutsatte områder?

Dersom det planlegges utbygging av boliger, fritidsboliger, skoler, barnehager eller helseinstitusjoner i støyutsatte områder bør det utredes hvordan ny støyfølsom bebyggelse kan skjermes for støy og vibrasjoner.

Det må godtgjøres at ny bebyggelse kan etableres i området uten at menneskene som flytter inn i området blir plaget av støy. Jo høyere støynivå, jo større utfordringer vil det være å sikre tilfredsstillende forhold. Det finnes flere områder hvor det kan undersøkes hvordan støynivåene i et område er. Her finner du kilder, bakgrunn og metode for å utrede påvirkning av støy:

 • Kommunale og fylkesvise temakart over støy.

Slike støykart er ofte for overordnede til å si noe om støynivået på et konkret område, men en gir indikasjon på om eiendommen kan være støyutsatt eller ikke. Dersom det aktuelle utbyggingsarealet er utsatt for støy (rød eller gul støysone) må det gjøres en vurdering av om det kan aksepteres utbygging av støyfølsom bebyggelse i området.

Retningslinje for behandling av støy i arealplanleggingen, T-1442, anbefaler ikke utbygging i rød støysone utenfor prioriterte by- og tettstedsområder. Dersom utbyggingsområdene ligger i områder med både støy og luftforurensning anbefales det ikke å bruke område til følsom arealbruk.

Kriterier for å vurdere utbygging i støysoner finnes her:

Hva kan vi gjøre for å begrense belastning på mennesker og miljø?

Det kan være utfordrende å beskrive avbøtende tiltak på overordnet plannivå. Så langt det er mulig og hensiktsmessig bør det likevel beskrives tiltak for å unngå eller begrense spredning av forurensning. Eksempelvis kan krav om etablering av grøntsoner rundt støyende virksomhet være et avbøtende tiltak.

Et avbøtende tiltak kan også være å ta inn bestemmelser i planen. I overordnet plan bør det tas inn bestemmelser som sikrer at det samlede støynivået fra virksomhetene i området ikke skal medføre at omkringliggende støyfølsom bebyggelse får støynivå på fasade som overstiger grenseverdiene i tabell 1 i T-1442. Det bør også tas inn bestemmelser som angir at det må gjøres støyutredning som dokumenterer støyforholdene i forbindelse med detaljplanlegging av området.

Ved planlegging av ny støyfølsom bebyggelse bør bestemmelsene angi øvre tillatt støynivå (tilsvarende grenseverdiene i T-1442) og eventuelt andre kvalitetskrav ved etablering av ny støyfølsom bebyggelse. Det bør også tas inn krav i bestemmelsene som sikrer at det blir gjort grundigere støyutredninger i forbindelse med reguleringsplan­arbeid.

Reguleringsplan

Medfører planen eller tiltaket mer støy og vibrasjoner?

I konsekvensutredningen for reguleringsplaner/detaljplaner skal det avklares hvor store støysoner det blir rundt ny støyende virksomhet/anlegg. Støysoner skal fremstilles i støysonekart.

Dersom støy fra planlagt virksomhet/anlegg medfører at støyfølsom bebyggelse eller viktige rekreasjonsområder får støy over grenseverdier i tabell 1 i retningslinje T-1442 skal det foretas en detaljert støyutredning. Støyutredningen må tallfeste støynivåer i tabell og/eller i beregningspunkter i kart for representative høyder, som ved fasader og uteoppholdsareal. Støyutredning skal inneholde:

 • Kart som viser støynivå på uteoppholdsarealer før utbygging.
 • Kart som viser støynivå på uteoppholdsarealer etter utbygging med og uten avbøtende tiltak.
 • Tabell som viser antall støyfølsomme bygg innenfor støysonen.
 • Kart eller figur som viser støynivå på fasader med og uten avbøtende tiltak
 • Beskrivelse av avbøtende tiltak.
 • Dokumentasjon på at grenseverdiene for støyfølsom bebyggelse kan tilfredsstilles
 • Kart som viser støysoner i anleggsfasen og beskrivelse av tiltak for å håndtere bygg- og anleggsstøy.

Mer informasjon om innhold i støyutredninger finnes her:

Planlegges det utbygging av støyfølsom arealbruk i støyende områder?

Reguleringsplaner skal i utgangspunktet være i samsvar med føringer i overordnet plan og arealbruken skal være avklart. I reguleringsplanen skal konsekvensutredningen dokumentere det kan sikres at ny støyfølsom bebyggelse får støyforhold i henhold til anbefalingene i T-1442.

Ved utarbeiding av reguleringsplan for støyfølsom bebyggelse må det først avklares hvor stor del av planområdet som er utsatt for støy. Her finner du kilder, bakgrunn og metode for å utrede påvirkning av støy:

Nasjonale miljømål

 • Kommunale og fylkesvise temakart over støy
 • Tidligere konsekvensutredninger og støyutredninger kan gi indikasjoner på støynivået i området

Dersom området er utsatt for støy over grenseverdier i tabell 1 i retningslinje T-1442 skal det foretas en detaljert utredning der støynivåene tallfestes i tabell og/eller i beregningspunkter i kart for representative høyder, som ved fasader og uteoppholds­areal. Støyutredning skal inneholde:

 • Kart som viser støynivå på uteoppholdsarealer før utbygging
 • Kart som viser støynivå på uteoppholdsarealer etter utbygging med og uten avbøtende tiltak
 • Tabell som viser antall støyfølsomme bygg innenfor støysonen
 • Kart eller figur som viser støynivå på fasader med og uten avbøtende tiltak
 • Beskrivelse av avbøtende tiltak
 • Dokumentasjon på at grenseverdiene for støyfølsom bebyggelse kan tilfredsstilles
 • Kart som viser støysoner i anleggsfasen og beskrivelse av tiltak for å håndtere bygg- og anleggsstøy

Hva kan vi gjøre for å begrense belastning på mennesker og miljø?

I reguleringsplanen må det dokumenteres hvilke avbøtende tiltak som skal iverksettes for å unngå eller begrense spredning av forurensning. Effekt av tiltakene må dokumenteres gjennom støyutredningene.

Det bør tas inn bestemmelser i planen som angi øvre tillatt støynivå (tilsvarende grenseverdiene i T-1442) og eventuelt andre kvalitetskrav ved etablering av ny støyfølsom bebyggelse. Det bør tas inn rekkefølgebestemmelser i planen som sikrer at avbøtende tiltak blir etablert før planområdet tas i bruk.

Tiltak (tillatelse til virksomhet/anlegg)

Gir tiltaket mer støy og vibrasjoner?

I konsekvensutredningen for etablering av ny virksomhet/nytt anlegg må det avklares hvor store støysoner det blir rundt det planlagte tiltaket. Det må dokumenteres at støygrensene angitt i støyretningslinje T-1442 overholdes.

Dersom støy fra planlagt virksomhet/anlegg medfører at støyfølsom bebyggelse eller viktige rekreasjonsområder får støy over grenseverdier i tabell 1 i retningslinje T-1442 skal det foretas en detaljert støyutredning. Støyutredningen må tallfeste støynivåer i tabell og/eller i beregningspunkter i kart for representative høyder, som ved fasader og uteoppholdsareal. Støyutredning skal inneholde:

 • Kart som viser støynivå på uteoppholdsarealer før utbygging
 • Kart som viser støynivå på uteoppholdsarealer etter utbygging med og uten avbøtende tiltak
 • Tabell som viser antall støyfølsomme bygg innenfor støysonen
 • Kart eller figur som viser støynivå på fasader med og uten avbøtende tiltak
 • Beskrivelse av avbøtende tiltak og dokumentasjon på effekt av tiltak
 • Dokumentasjon på at grenseverdiene for støyfølsom bebyggelse kan tilfredsstilles
 • Beregning av støy i anleggsfasen og beskrivelse av tiltak for å håndtere bygg- og anleggsstøy

Mer informasjon om innhold i støyutredninger finnes her:

I en utredning av støy kan det videre være relevant å vurdere og dokumentere følgende forhold:

 • drives virksomheten helkontinuerlig eller bare en del av døgnet, deler av uka eller eventuelt bare deler av året?
 • hvordan varierer støynivået over tid med drift (døgn, uke, år)?
 • er det innslag av impulsstøy eller støy med rentonekarakter?
 • hvordan er støynivået sammenlignet med andre virksomheter i bransjen?
 • hva er tidligere gjort for å redusere støy fra virksomheten og hvor kostbart har dette vært?
 • hva kan gjøres for å redusere støyen ytterligere og hvor kostbart vil det være?
 • forekommer det naboklager på støy fra virksomheten? hvor mange naboeiendommer med støyfølsom bruk plages av støy fra virksomheten?
 • kan eventuelle konflikter reduseres ved å tilpasse driftstidene?
 • er støy regulert gjennom bestemmelser i reguleringsplan?
 • kan det forekomme lavfrekvent støy?

Informasjon om krav til vurdering av støy og vibrasjoner, samt krav til innhold i tillatelser og krav i regelverk finnes her. Informasjon om støy i havområder finnes her.

Veiledning om søknad om tillatelse for landbasert industri finnes her.

Hva kan vi gjøre for å begrense belastning på mennesker og miljø?

Løsninger for å unngå eller begrense at belastning på mennesker og miljø beskrives. Det bør beskrives hvilke avbøtende tiltak som kan gjennomføres, samt effekt av og kostnad ved disse tiltakene. Støyberegninger som dokumenterer effekten av støytiltakene bør fremlegges. Det bør også beskrives hva som tidligere er gjort for å redusere støy fra virksomheten og hvor kostbart dette har vært.

Vi genererer din PDF - vennligst vent

Dette kan ta litt tid