Målet med konsekvensutredningen er å sammenstille kunnskap om verdifulle områder for friluftslivet i utredningsområdet og belyse konsekvensene av de ulike utbyggingsalternativene.

Hvordan vurdere verdi?

Verdsettingen bygger på en helhetlig vurdering av delområdenes kvaliteter basert på samlekategoriene bruksfrekvens, kvalitet og funksjon. Utreder må gjøre en vurdering av alle verdsettingskriteriene som er relevant for hvert enkelt delområde. Allerede kartlagte og verdsatte friluftslivsområder etter Miljødirektoratet sin veileder M98 gir et godt kunnskapsgrunnlag for utreder. Detaljeringen i kartleggingen i den enkelte kommune varierer i noen grad, og utreder må vurdere om eksisterende kunnskap er i riktig skala for bruk i utredningsområdet. Pilene (A, B, C og D) i verditabellen indikerer hvordan områder verdsatt etter M98 tilpasses tabellen, og det gis en veiledning til hvordan utreder kan ta stilling til endelig plassering i verdikategoriene som brukes i KU.

Oppnås høyeste score på ett av vurderingstemaene bruksfrekvens, kvalitet eller funksjon så verdsettes de i utgangspunktet som et svært viktig friluftslivsområde. Hvis mange relativt like delområder får stor eller svært stor verdi, bør utreder vurdere om det er behov for å differensiere ved å plukke ut «indrefiletene». Disse bør få høyest verdi og så noe lavere verdi til de øvrige.

I arbeidet med verdsettingen kan det dukke opp delområder som er utfordrende å sette verdi på. Ofte henger dette sammen med at delområdet er blitt for stort og variert. Utreder skal ikke sette en "gjennomsnittsverdi" i slike tilfeller, men endre avgrensingen og opprette nye ensartede delområder.

Vurdere verdi for friluftslivsområder

Verdsettingen bygger på en helhetlig vurdering av delområdenes kvaliteter basert på samlekategoriene bruksfrekvens, kvalitet og funksjon. Underliggende spørsmål utdyper innholdet i kategoriene og vil være nyttige i vurderingen av verdi.

Vurdere verdi for turruter

Utreder må også vurdere verdi for turruter og andre viktige ferdselsårer som ikke er inkludert i verdsettingen av andre delområder. Underliggende spørsmål vil være nyttige å vurdere for å bestemme verdien.

Hvordan rangere verdi?

Vi genererer din PDF - vennligst vent

Dette kan ta litt tid