Det er bare mulig å beskrive påvirkningen på en tilstrekkelig presis måte dersom en har god oversikt over hva planen eller tiltaket innebærer. Utreder må først sette seg inn i hva planen eller tiltaket representerer for det berørte delområdet.

Påvirkningsfaktorer for dette temaet er gitt i Tabell BBB. Tabellen er en veiledning for gradering av påvirkning. Utreder begrunner vurderingene i en kort og konsis tekst. Påvirkning kan i tillegg fremgå av illustrasjoner/visualisering. Vurderingen bygger logisk opp under kriteriet som er brukt.

Utreder bør være oppmerksom på at ikke alle planer eller tiltak som inneholder elementer som kan brukes til friluftsliv nødvendigvis forbedrer dagens situasjon i et frilluftslivsområde. Et eksempel som illustrerer dette er konsekvensutreding av et planlagt vindkraftanlegg i et større naturområde med urørt preg. Interne driftsveier kan bli sett på som positivt for fagtema friluftsliv, men tekniske inngrep og annen arealbruk i tilknytning til vindkraftverket vil som regel endre områdets opprinnelige funksjon for friluftslivet, og eksisterende friluftslivsområder vil da gå fra en områdetype til en annen. En slik endring vil i utgangspunktet være negativt for det opprinnelige friluftslivet.

Under vurdering av påvirkning er det først og fremst virkninger av varig karakter som skal vurderes. Midlertidig påvirkning i anleggsperioden kan ved behov beskrives separat i et eget avsnitt.

Vi genererer din PDF - vennligst vent

Dette kan ta litt tid