Konsekvensgraden for hvert delområde framkommer ved å sammenstille vurderingene av verdi og påvirkning. Denne skal gjøres for hvert alternativ som konsekvensutredes.

Konsekvensgraden vises i en konsekvensvifte, som viser hvor alvorlig konsekvensene ved planen eller tiltaket forventes å bli. Dette er beskrevet nærmere i den generelle metodeskrivelsen.

Den samlete konsekvensen for hvert alternativ må vurderes ut fra kunnskap om hva som berøres. Utreder må begrunne den samlete konsekvensgraden, slik at det kommer tydelig fram hva som er utslagsgivende. Etter at konsekvensen for hvert delområde er utredet, gjøres det en samlet konsekvensvurdering av hvert alternativ.

Vise særlige hensyn og kritiske avveininger

Endring av et delområdes funksjon og kvalitet

Utreder må vurdere om noen av delområdene har områdetyper som er utsatt for stort press på grunn av den generelle samfunnsutviklingen eller framskrivingen av klimaendringer. Hvor stor konsekvensen vil bli er derfor avhengig av tilgangen til og omfanget av tilsvarende friluftslivsområder i nærheten og kvaliteten på dem. En reduksjon av en områdetype vil bl.a. medføre at friluftslivsområder med samme funksjon og kvalitet i nærheten kan bli et knapphetsgode, og at økt bruk av gjenværende områder medfører behov for tilrettelegging for å håndtere eventuelle utfordringer knyttet til dette. Hvis det ikke finnes tilsvarende områder med samme kvaliteter i nærheten vil tapet av opprinnelig områdetype være uerstattelig.

Dekningsgrad

Utreder må vurdere om det er god nok dekningsgrad av friluftslivsområder for personer med liten aksjonsradius, for eksempel barn og eldre. Spesielt gjelder dette delområder med områdetypen leke- og rekreasjonsområder. Alle boliger, skoler og barnehager bør ha slike områder, med trygg tilgang, innen en radius på 200 meter.

Vurdere samlede virkninger

Virkninger som følge av et samlet utbyggingstrykk

Dette innebærer at ulike typer planer og tiltak og påvirkningsfaktorer må sees i sammenheng. Grøntområdene som ligger ved byer og tettsteder blir stadig utsatt for større press, og vurderinger av samlede virkninger i disse arealene er derfor sentralt i en konsekvensvurdering for friluftslivet.

For fastsettelse av konsekvensgrad er følgende viktig:

  • En vurdering av sumbelastningen av tiltaket som utredes, tidligere tiltak og tiltak ettergodkjent plan.
  • En konkret vurdering av hva som tidligere har berørt friluftslivet i det aktuelle planområdet og sårbarheten for ytterligere påvirkning i lys av dette.

Virkninger fra klimaendringer

Klimaendringene har og vil få til dels betydelig påvirkning på utbredelsen av enkelte friluftslivsaktiviteter og for det generelle friluftslivsarbeidet.

For fastsettelse av konsekvensgrad må utreder vurdere følgende forventede endringer:

Virkninger i lys av nasjonale mål

I vurderingen av samlede virkninger for friluftslivet er det relevant å ta utgangspunkt i en videre geografisk avgrensning enn utredningsområdet. Dette for å vurdere de samlede virkningene i lys av situasjonen for friluftslivet på kommunenivå, fylkesnivå og nasjonalt nivå. Tilgang til arealer er en forutsetning for aktivitet, og arealer nær der folk bor er spesielt viktig for hverdagsaktiviteten. Utvikling i befolkningens tilgang til nærturterreng og leke- og rekreasjonsarealer tillegges derfor også stor vekt i vurdering av måloppnåelse.

Virkninger av planen eller tiltaket må vurderes opp mot nasjonale miljømål for friluftsliv. Det må fremgå av kunnskapsgrunnlaget og presenteres på en tydelig måte dersom planen eller tiltaket kan gjøre det svært vanskelig eller umulig å nå nasjonale miljømål.

Som hovedregel vil nasjonale mål være reflektert i forvaltningsprioritet og dermed i stor grad gjenspeilet i kriteriene for rangering av verdi.

I dette steget er målet å få fram hvilke nasjonale mål de ulike alternativene eventuelt vil kunne ha store virkninger for. Sentralt i denne vurderingen vil være sårbarhet/robusthet for ytterligere påvirkning som følger av nye planer eller tiltak. Når du vurderer virkninger opp mot nasjonale miljømål, kan det være relevant å se på årsaker til dagens miljøtilstand og vurdere om planen- eller tiltakets arealbruk utgjør en vesentlig påvirkningsfaktor for de aktuelle miljøverdiene på overordnet nivå.

Det kan også være relevant å se til indikatorene for det nasjonale miljømålet og utviklingen hos disse. Indikatorene om nærturterreng og leke- og rekreasjonsarealer belyser utviklingen av viktige arealer for friluftslivet der folk bor. Indikatorene belyser imidlertid ikke utviklingen i tilgjengelighet og kvalitet til viktige friluftslivsområder som for eksempel strandsone, fjellområder og markaområder. Indikatorene belyser heller ikke forholdene for friluftsliv i store, villmarkspregede naturområder.

Sette inn i tabell

Dette gjøres for hvert miljøtema, og hovedpunktene samles i en tabell som i Tabell X.

Det skal gjøres en samlet vurdering av konsekvensgraden for hvert alternativ. Denne vurderingen gjøres etter kriteriene i Tabell Y. Utreder skal begrunne vurderingene i en kort og konsis tekst. Vurderingen skal bygge logisk opp under den samlete konsekvensgraden.

Antall berørte delområder, andel av strekning eller område som er berørt og konsekvensgraden for berørte delområder er viktige parametere for å fastsette konsekvensgraden for alternativet. I tillegg må fange opp eventuelle samlede virkninger, dvs. den eventuelle merbelastningen for et fagtema som følger av at flere faktorer virker samtidig. Dette er særlig aktuelt der det er særlig mange og alvorlige inngrep, og følgelig særlig alvorlige konsekvenser for hele alternativet. Dette er en vurdering som kun kan gjøres når en ser alle berørte delområder i sammenheng.

Rangere alternativene

Den samlete vurderingen av konsekvensgraden for hvert alternativ brukes som grunnlag for å rangere alternativene. Utreder må begrunne den samlete konsekvensgraden, slik at det kommer tydelig fram hva som er utslagsgivende. Dette skal følge med videre i sammenstillingen av konsekvenser for alle klima- og miljøtemaene i neste ledd av vurderingen.

Vi genererer din PDF - vennligst vent

Dette kan ta litt tid