Målet med konsekvensutredningen er å sammenstille kunnskap om verdifulle områder for kulturmiljø og kulturminner i utredningsområdet og belyse konsekvensene av de ulike utbyggingsalternativene.

Kulturminner og kulturmiljøer er viktige fellesgoder. De gir kunnskap, opplevelser og mulighet for næringsutvikling, og er ressurser for verdiskaping og god samfunnsutvikling. Kulturminner er alle spor etter menneskelig virksomhet i vårt fysiske miljø, herunder lokaliteter det knytter seg historiske hendelser, tro eller tradisjon til. Kulturmiljøer er områder hvor kulturminner inngår som del av en større helhet eller sammenheng. Kulturminner og kulturmiljøer med deres egenart og variasjon bør tas vare på både som en del av vår kulturarv, som kildemateriale og som varig grunnlag for opplevelser og lokal utvikling.

Hvordan vurdere verdi?

Verdsettingen bygger på en helhetlig vurdering av delområdenes kvaliteter basert på vurderingskategoriene. Utreder må gjøre en vurdering av hvilke kategorier som er mest relevant for hvert enkelt delområde, eventuelt om verdivurderingen skal gjøres på bakgrunn av en eller flere kategorier.

Som en del av arbeidet med en konsekvensutredning må vi finne fram til hvilke verdier vi tillegger kulturminnene og kulturmiljøene vi har registrert og avgrenset, og vi må rangere disse verdiene.

Dette gjøres delvis på grunnlag av allerede gjennomførte verdivurderinger, for eksempel for bygninger som er fredet ved eget vedtak eller kulturmiljøer som er oppført i Riksantikvarens NB!-register over kulturmiljøer i by av nasjonal interesse. Kulturminner og kulturmiljøer kan i tillegg være identifisert i fylkeskommunale oversikter og kommunale kulturminneplaner. Men mange kulturminner er ikke verdivurdert, og da må dette gjøres som en del av konsekvensutredningen.

Det er vanlig å organisere verdiene i tre hovedgrupper:

Vurderingskategorier

Ved å bruke vurderingskategoriene er målet å finne fram til hvilke verdier vi tillegger eller tilskriver et kulturminne eller et kulturmiljø. Disse verdiene er noe som ulike aktører setter på ulike kulturminner eller kulturmiljøer. I tabellen for verdisetting og verdirangering står de forskjellige verdiene i den loddrette kolonnen helt til venstre. I tabellen kalles de vurderingskategorier.

Alle vurderingskategoriene som er satt opp i venstre kolonne i tabellen for verdirangering er tenkt brukt på alle typer kulturminner og kulturmiljøer fra alle tidsperioder.

De vurderingskategoriene som er beskrevet over er også de som er relevante ved verdivurdering av kulturminner og kulturmiljøer i forbindelse med overordnet planlegging.

Ved overordnet planlegging bør det gis en kort, overordnet beskrivelse av kulturhistorien til kommunen hvor de viktigste kulturminnene og -miljøene trekkes fram. En framstilling av kulturhistoriske hovedtrekk i kommunen setter de sporene som finnes i dag inn i sin historiske sammenheng. Framstillingen bør legge vekt på perioder som har satt sitt preg på kommunen slik den framstår i dag. En kommunedelplan for kulturminner og kulturmiljøer kan gi et godt grunnlag for en slik beskrivelse. Det må utarbeides et godt kart med alle registrerte kulturminner og -miljøer inne.

Den overordnete beskrivelsen av kulturhistorien og kartet med registrerte kulturminner vil gi rammen for å trekke fram spesielle kulturmiljøer. Å avgrense kulturmiljøer kan være en velegnet metode for tydelig å vise hvilke områder som er så viktige at inngrep bør unngås eller der spesielle hensyn bør tas. Dette er særlig relevant i kommuneplanleggingen som skal fastsette framtidig arealbruksmønster og ta stilling til om enkeltområder skal omdisponeres eller ikke.

 

Et godt oversiktskart kan gi kommunen et bilde av hvor tettheten av kulturminner er størst. Dette er områder som derfor ofte bør skjermes for utbygging, eller hvor det må tas ekstra hensyn til kulturminnene som en del av planleggingen og ved fastsetting av retningslinjer, bestemmelser og hensynssoner. Et godt oversiktskart er også nødvendig for å kunne vurdere planen som helhet og virkningene av de samlede arealbruksendringene for kulturminner og kulturmiljøer.

Hvordan rangere verdi?

Som en del av arbeidet med en konsekvensutredning skal vi rangere de verdiene/vurderingskategoriene vi knytter til kulturminnene og kulturmiljøene. I denne veilederen bruker vi følgende skala: uten betydning, noe verdi, middels verdi, stor verdi og svært stor verdi. Gjennom rangeringen trekkes konklusjonen om hvor store verdiene som er identifisert gjennom arbeidet med verdisetting, er. Hvor mye betyr kulturminnene og kulturmiljøene for oss? For å kunne prioritere kulturminnenes og kulturmiljøenes verdi er det nødvendig ikke bare å kunne identifisere verdiene vi knytter til dem, vi må også kunne vurdere betydningen av disse verdiene.

Rangering av verdiene skjer gjennom bruk av et felles kriteriesett som står som hjelpetekster i tabellen for verdivurdering. Her må vi vurdere både om et kulturminne eller et kulturmiljø oppfyller en eller flere av de ulike verdiene/vurderingskategoriene i venstre kolonne, og på hvilket nivå. Rangeringen avgjør hvilket nivå verdiene plasseres på.

Et kulturminne eller kulturmiljø vil representere en eller flere av de verdiene/vurderingskategoriene som er satt opp i venstre kolonne i tabellen. Det er ikke nødvendigvis slik at et kulturminne eller kulturmiljø som representerer mange av vurderingskategoriene automatisk rangeres med svært stor verdi. Det kan også finnes kulturminner eller kulturmiljøer som i hovedsak omfattes av en av vurderingskategoriene, men der denne rangeres med svært stor verdi.

Egenskaper ved kulturminnet eller kulturmiljøet som kan bidra til en begrunnet rangering

For å utdype rangeringen av verdiene kan en vurdere hvilke egenskaper kan bidra til å kjennetegne kulturminnet eller kulturmiljøet. Egenskapene representerer mer allmenne forhold som kan knyttes til alle typer kulturminner.

Nedenfor er det satt inn noen eksempler på egenskaper som kan tas med i en verdivurdering. Noen av disse er også satt inn i hjelpetekstene i tabellen for rangering av verdier for kulturminner og kulturmiljøer.

 

Vi genererer din PDF - vennligst vent

Dette kan ta litt tid