Målet med konsekvensutredningen er å sammenstille kunnskap om verdifulle områder for kulturmiljø og kulturminner i utredningsområdet og belyse konsekvensene av de ulike utbyggingsalternativene.

Kulturminner og kulturmiljøer er viktige fellesgoder. De gir kunnskap, opplevelser og mulighet for næringsutvikling, og er ressurser for verdiskaping og god samfunnsutvikling. Kulturminner er alle spor etter menneskelig virksomhet i vårt fysiske miljø, herunder lokaliteter det knytter seg historiske hendelser, tro eller tradisjon til. Kulturmiljøer er områder hvor kulturminner inngår som del av en større helhet eller sammenheng. Kulturminner og kulturmiljøer med deres egenart og variasjon bør tas vare på både som en del av vår kulturarv, som kildemateriale og som varig grunnlag for opplevelser og lokal utvikling.

Hvordan vurdere verdi?

Verdsettingen bygger på en helhetlig vurdering av delområdenes kvaliteter basert på vurderingskategoriene. Utreder må gjøre en vurdering av hvilke kategorier som er mest relevant for hvert enkelt delområde, eventuelt om verdivurderingen skal gjøres på bakgrunn av en eller flere kategorier.

Som en del av arbeidet med en konsekvensutredning må vi finne fram til hvilke verdier vi tillegger kulturminnene og kulturmiljøene vi har registrert og avgrenset, og vi må rangere disse verdiene.

Dette gjøres delvis på grunnlag av allerede gjennomførte verdivurderinger, for eksempel for bygninger som er fredet ved eget vedtak eller kulturmiljøer som er oppført i Riksantikvarens NB!-register over kulturmiljøer i by av nasjonal interesse. Kulturminner og kulturmiljøer kan i tillegg være identifisert i fylkeskommunale oversikter og kommunale kulturminneplaner. Men mange kulturminner er ikke verdivurdert, og da må dette gjøres som en del av konsekvensutredningen.

Det er vanlig å organisere verdiene i tre hovedgrupper:

Vurderingskategorier

Ved å bruke vurderingskategoriene er målet å finne fram til hvilke verdier vi tillegger eller tilskriver et kulturminne eller et kulturmiljø. Disse verdiene er noe som ulike aktører setter på ulike kulturminner eller kulturmiljøer. I tabellen for verdisetting og verdirangering står de forskjellige verdiene i den loddrette kolonnen helt til venstre. I tabellen kalles de vurderingskategorier.

Alle vurderingskategoriene som er satt opp i venstre kolonne i tabellen for verdirangering er tenkt brukt på alle typer kulturminner og kulturmiljøer fra alle tidsperioder.

De vurderingskategoriene som er beskrevet over er også de som er relevante ved verdivurdering av kulturminner og kulturmiljøer i forbindelse med overordnet planlegging.

Ved overordnet planlegging bør det gis en kort, overordnet beskrivelse av kulturhistorien til kommunen hvor de viktigste kulturminnene og -miljøene trekkes fram. En framstilling av kulturhistoriske hovedtrekk i kommunen setter de sporene som finnes i dag inn i sin historiske sammenheng. Framstillingen bør legge vekt på perioder som har satt sitt preg på kommunen slik den framstår i dag. En kommunedelplan for kulturminner og kulturmiljøer kan gi et godt grunnlag for en slik beskrivelse. Det må utarbeides et godt kart med alle registrerte kulturminner og -miljøer inne.

Den overordnete beskrivelsen av kulturhistorien og kartet med registrerte kulturminner vil gi rammen for å trekke fram spesielle kulturmiljøer. Å avgrense kulturmiljøer kan være en velegnet metode for tydelig å vise hvilke områder som er så viktige at inngrep bør unngås eller der spesielle hensyn bør tas. Dette er særlig relevant i kommuneplanleggingen som skal fastsette framtidig arealbruksmønster og ta stilling til om enkeltområder skal omdisponeres eller ikke.

 

Et godt oversiktskart kan gi kommunen et bilde av hvor tettheten av kulturminner er størst. Dette er områder som derfor ofte bør skjermes for utbygging, eller hvor det må tas ekstra hensyn til kulturminnene som en del av planleggingen og ved fastsetting av retningslinjer, bestemmelser og hensynssoner. Et godt oversiktskart er også nødvendig for å kunne vurdere planen som helhet og virkningene av de samlede arealbruksendringene for kulturminner og kulturmiljøer.

Hvordan rangere verdi?

Som en del av arbeidet med en konsekvensutredning skal vi rangere de verdiene/vurderingskategoriene vi knytter til kulturminnene og kulturmiljøene. I denne veilederen bruker vi følgende skala: uten betydning, noe verdi, middels verdi, stor verdi og svært stor verdi. Gjennom rangeringen trekkes konklusjonen om hvor store verdiene som er identifisert gjennom arbeidet med verdisetting, er. Hvor mye betyr kulturminnene og kulturmiljøene for oss? For å kunne prioritere kulturminnenes og kulturmiljøenes verdi er det nødvendig ikke bare å kunne identifisere verdiene vi knytter til dem, vi må også kunne vurdere betydningen av disse verdiene.

Rangering av verdiene skjer gjennom bruk av et felles kriteriesett som står som hjelpetekster i tabellen for verdivurdering. Her må vi vurdere både om et kulturminne eller et kulturmiljø oppfyller en eller flere av de ulike verdiene/vurderingskategoriene i venstre kolonne, og på hvilket nivå. Rangeringen avgjør hvilket nivå verdiene plasseres på.

Et kulturminne eller kulturmiljø vil representere en eller flere av de verdiene/vurderingskategoriene som er satt opp i venstre kolonne i tabellen. Det er ikke nødvendigvis slik at et kulturminne eller kulturmiljø som representerer mange av vurderingskategoriene automatisk rangeres med svært stor verdi. Det kan også finnes kulturminner eller kulturmiljøer som i hovedsak omfattes av en av vurderingskategoriene, men der denne rangeres med svært stor verdi.

Egenskaper ved kulturminnet eller kulturmiljøet som kan bidra til en begrunnet rangering

For å utdype rangeringen av verdiene kan en vurdere hvilke egenskaper kan bidra til å kjennetegne kulturminnet eller kulturmiljøet. Egenskapene representerer mer allmenne forhold som kan knyttes til alle typer kulturminner.

Nedenfor er det satt inn noen eksempler på egenskaper som kan tas med i en verdivurdering. Noen av disse er også satt inn i hjelpetekstene i tabellen for rangering av verdier for kulturminner og kulturmiljøer.

Tabell: Verdisetting av kulturminner og kulturlandskap

Tabell: Verdisetting av kulturminner og kulturlandskap
Verdikategori Ubetydelig verdi Noe verdi Middels verdi (forvaltningsprioritet) Stor verdi (høy forvaltningsprioritet) Svært stor verdi (høyeste forvaltningsprioritet)
Kulturminnet/ kulturmiljøet har betydning som kilde til historien for perioder eller tema der det fins få eller ingen skriftlige kilder
 • Kulturminnet/ kulturmiljøet har svært begrenset betydning som kilde til historien for perioder eller tema der det fins få eller ingen skriftlige kilder. Andre kulturmiljøer vil kunne gi mer kunnskap om samme periode/tema.
 • Kulturminnet/ kulturmiljøet har begrenset betydning som kilde til historien for perioder eller tema der det fins få eller ingen skriftlige kilder, både i seg selv og sammenlignet med andre kulturmiljøer
 • Kulturminnet/ kulturmiljøet har betydning som kilde til historien for perioder eller tema der det fins få eller ingen skriftlige kilder, både i seg selv og sammenlignet med andre kulturmiljøer
 • Kulturminnet/ kulturmiljøet har stor betydning som kilde til historien for perioder eller tema der det fins få eller ingen skriftlige kilder, både i seg selv og sammenlignet med andre kulturmiljøer. Kulturminnet/ kulturmiljøet vil kunne bidra med unik kunnskap om perioder eller tema som er dårlig dekket av skriftlige kilder.
 • Kulturminnet/ kulturmiljøet har svært stor betydning som kilde til historien for perioder eller tema der det fins få eller ingen skriftlige kilder, både i seg selv og sammenlignet med andre kulturmiljøer. Kulturminnet/ kulturmiljøet vil kunne bidra med omfattende og unik kunnskap om perioder eller tema som er dårlig dekket av skriftlige kilder.
Kulturminnet/ kulturmiljøet er knyttet til tro eller tradisjoner
 • Kulturminnet/ kulturmiljøet er i svært liten grad knyttet til tro eller tradisjoner
 • Kulturminnet/ kulturmiljøet er i svært liten grad knyttet til tro eller tradisjoner
 • Kulturminnet/ kulturmiljøet er i noen grad knyttet til tro eller tradisjoner
 • Kulturminnet/ kulturmiljøet er i stor grad knyttet til viktig tro eller tradisjoner
 • Kulturminnet/ kulturmiljøet er i svært stor grad og eller tradisjoner
Kulturminnet/ kulturmiljøet er av betydning for en eller flere etniske grupper (den samiske urbefolkningen, nasjonale minoriteter eller andre etniske grupper)
 • Kulturminnet/ kulturmiljøet inneholder få elementer, som også er av begrenset betydning for en eller flere etniske grupper
 • Kulturminnet/ kulturmiljøet inneholder noen elementer som er av noe betydning for en eller flere etniske grupper
 • Kulturminnet/ kulturmiljøet inneholder flere elementer som er karakteristiske og av betydning for en eller flere etniske grupper
 • Kulturminnet/ kulturmiljøet er helhetlig, karakteristisk, og av stor betydning for en eller flere etniske grupper
 • Kulturminnet/ kulturmiljøet er helhetlig, godt bevart, karakteristisk, og av særlig stor betydning for en eller flere etniske grupper
Kulturminnet/ kulturmiljøet er knyttet til en sosial gruppe eller viser en sosial sammenheng med betydning for historien
 • Kulturminnet/ kulturmiljøet er i svært liten grad knyttet til en sosial gruppe eller viser en sosial sammenheng med betydning for historien
 • Kulturminnet/ kulturmiljøet er til en viss grad knyttet til en sosial gruppe eller viser en sosial sammenheng med noe betydning for historien
 • Kulturminnet/ kulturmiljøet er knyttet til en sosial gruppe eller viser en sosial sammenheng med betydning for historien
 • Kulturminnet/ kulturmiljøet er klart knyttet til en sosial gruppe eller viser en sosial sammenheng med stor betydning for historien
 • Kulturminnet/ kulturmiljøet er klart knyttet til en sosial gruppe eller viser en sosial sammenheng med særlig stor betydning for historien på en lett lesbar måte
Kulturminnet/ kulturmiljøet representerer en eller flere faser eller virksomheter med betydning for historien/ utviklingen
 • Kulturminnet/ kulturmiljøet representerer i svært liten grad en eller flere faser eller virksomheter med betydning for historien/utviklingen
 • Kulturminnet/ kulturmiljøet representerer til en viss grad en eller flere faser eller virksomheter med betydning for historien/utviklingen
 • Kulturminnet/ kulturmiljøet representerer en eller flere faser eller virksomheter med betydning for historien/utviklingen
 • Kulturminnet/ kulturmiljøet representerer i stor grad en eller flere faser eller virksomheter med særlig betydning for historien/utviklingen
 • Kulturminnet/ kulturmiljøet representerer i svært stor grad og på en tydelig måte en eller flere faser eller virksomheter med særlig betydning for historien/utviklingen
Kulturminnet/ kulturmiljøet inneholder og preges av verdifull byggeskikk eller arkitektur eller inneholder kulturminner med kunstnerisk verdi
 • Kulturminnet/ kulturmiljøet inneholder i svært liten grad verdifull byggeskikk eller arkitektur eller inneholder kulturminner med kunstnerisk verdi
 • Kulturminnet/ kulturmiljøet inneholder og preges av byggeskikk eller arkitektur eller inneholder kulturminner med kunstnerisk verdi av begrenset betydning
 • Kulturminnet/ kulturmiljøet inneholder og preges av verdifull byggeskikk eller arkitektur eller inneholder kulturminner med kunstnerisk verdi
 • Kulturminnet/ kulturmiljøet er helhetlig, og preges i stor grad av særlig verdifull byggeskikk eller arkitektur eller inneholder kulturminner med stor kunstnerisk verdi
 • Kulturminnet/ kulturmiljøet er helhetlig og velbevart, og preges i svært stor grad av særlig verdifull byggeskikk eller arkitektur eller inneholder kulturminner med særlig stor kunstnerisk verdi
Kulturminnet/ kulturmiljøet er helhetlig og velbevart, og preges i svært stor grad av særlig verdifull byggeskikk eller arkitektur eller inneholder kulturminner med særlig stor kunstnerisk verdi
 • Kulturminnet/ kulturmiljøet har ingen intern kulturhistorisk sammenheng eller sammenheng mellom natur/kultur
 • Kulturminnet/ kulturmiljøet har til en viss grad en intern kulturhistorisk sammenheng og/eller viser til en viss grad sammenheng mellom natur/kultur
 • Kulturminnet/ kulturmiljøet har en klar, intern kulturhistorisk sammenheng og/eller viser en klar sammenheng mellom natur/kultur
 • Kulturminnet/ kulturmiljøet har i stor grad en klar, intern kulturhistorisk sammenheng og/eller viser i stor grad en klar sammenheng mellom natur/kultur
 • Kulturminnet/ kulturmiljøet har i svært stor grad en klar, intern kulturhistorisk sammenheng som er lesbar og godt bevart, og/eller viser i svært stor grad en klar sammenheng mellom natur/kultur
Kulturminnet/ kulturmiljøet har en bruk som er forenlig med kulturminneinteressene, eller betydning som ressurs for utvikling og verdiskaping, eller formidling
 • Kulturminnet/ kulturmiljøet har i svært liten grad en bruk som er forenlig med kulturminneinteressene, eller betydning som ressurs for utvikling og verdiskaping, eller formidling
 • Kulturminnet/ kulturmiljøet har i en viss grad en bruk som er forenlig med kulturminneinteressene, eller betydning som ressurs for utvikling og verdiskaping, eller formidling
 • Kulturminnet/ kulturmiljøet har en bruk som er forenlig med kulturminneinteressene, eller betydning som ressurs for utvikling og verdiskaping, eller formidling
 • Kulturminnet/ kulturmiljøet har i stor grad en bruk som er forenlig med kulturminneinteressene, eller betydning som ressurs for utvikling og verdiskaping, eller formidling
 • Kulturminnet/ kulturmiljøet har i svært stor grad en bruk som er forenlig med kulturminneinteressene, eller betydning som ressurs for utvikling og verdiskaping, eller formidling

Vi genererer din PDF - vennligst vent

Dette kan ta litt tid