Det skal gjøres en samlet konsekvensvurdering for kulturmiljø og kulturminner. Konsekvensgraden for hvert delområde framkommer ved å sammenstille vurderingene av verdi og påvirkning. Denne skal gjøres for hvert alternativ som konsekvensutredes.

Konsekvensgraden vises i en konsekvensvifte, som viser hvor alvorlig konsekvensene ved planen eller tiltaket forventes å bli.

Den samlete konsekvensen for hvert alternativ må vurderes ut fra kunnskap om hva som berøres. Utreder må begrunne den samlete konsekvensgraden, slik at det kommer tydelig fram hva som er utslagsgivende. Etter at konsekvensen for hvert delområde er utredet, gjøres det en samlet konsekvensvurdering av hvert alternativ.

Vise særlige hensyn og kritiske avveininger

Her bør det komme fram om det er særlige hensyn knyttet til kulturminner og kulturmiljøer som bør tas med i den samlede vurderingen. Det kan for eksempel være om det er særlig verdifulle kulturminner eller kulturmiljøer som påvirkes av det aktuelle alternativet. Dette må komme klart fram av verdivurderingen. Her kan det også vurderes hva som er den mest negative konsekvensgraden og om det er store negative konsekvensgrader for flere delområder.

Her skal det også framgå hva som har vært utslagsgivende for den samlede vurderingen for kulturminner og kulturmiljøer. Dette bør gjøres som en egen tekst, hvor hovedpunktene angis i tabellen. Når konsekvensgraden for hele tiltaket/alle alternativene skal fastsettes for kulturminner og kulturmiljøer, har utreder anledning til å vurdere hvilke delområder som skal veie særlig tungt i avveiningen, eller om alle skal telle likt. Dette kan for eksempel gjøres ved å tydeliggjøre hvilke delområder som har vært særlig utslagsgivende i vurderingen, eksempelvis «alle» eller «delområde A og C».

Vurdere samlede virkninger

21 i KU-forskriften sier at samlede virkninger av planen eller tiltaket sett i lys av allerede gjennomførte, vedtatte eller godkjente planer eller tiltak i influensområdet skal vurderes. Den samlede virkningen av det konkrete tiltaket eller planen, andre tiltak og planer og andre påvirkningsfaktorer kan være større enn påvirkningen av det konkrete alternativet alene. Viktige forhold knyttet til samlede virkninger skal framkomme av den samlede konsekvensvurderingen for kulturminner og kulturmiljøer.

Virkninger som følge av et samlet utbyggingstrykk

Dette innebærer at ulike typer planer og tiltak og påvirkningsfaktorer må sees i sammenheng.

For fastsettelse av konsekvensgrad er følgende viktig:

  • En vurdering av sumbelastningen av tiltaket som utredes, tidligere tiltak og tiltak etter godkjent plan.
  • En konkret vurdering av hva som tidligere har berørt kulturminner og kulturmiljøer i det aktuelle planområdet og sårbarheten for ytterligere påvirkning i lys av dette.

Virkninger fra klimaendringer

Klimaendringene påvirker kulturminner og kulturmiljøer på flere måter. Viktigst er at et våtere klima har en rekke konsekvenser for kulturminner og kulturmiljøer.

Virkninger i lys av nasjonale og internasjonale miljømål

I vurderingen av samlede virkninger for kulturmiljøet er det relevant å ta utgangspunkt i en videre geografisk avgrensning enn utredningsområdet. Dette for å vurdere de samlede virkningene i lys av situasjonen for kulturmiljøet og kulturminner på kommunenivå, fylkesnivå og nasjonalt nivå.

Nasjonale miljømål

Virkninger av planen eller tiltaket må vurderes opp mot nasjonale miljømål for kulturmiljø og kulturminner.

Det må framgå av kunnskapsgrunnlaget og presenteres på en tydelig måte dersom planen eller tiltaket kan gjøre det svært vanskelig eller umulig å nå nasjonale miljømål.

Som hovedregel vil nasjonale mål være reflektert i forvaltningsprioritet og dermed i stor grad gjenspeilet i kriteriene for rangering av verdi.

I dette steget er målet å få fram hvilke nasjonale mål de ulike alternativene eventuelt vil kunne ha store virkninger for. Sentralt i denne vurderingen vil være sårbarhet/robusthet for ytterligere påvirkning som følger av nye planer eller tiltak. Når du vurderer virkninger opp mot nasjonale miljømål, kan det være relevant å se på årsaker til dagens miljøtilstand og vurdere om planen- eller tiltakets arealbruk utgjør en vesentlig påvirkningsfaktor for de aktuelle miljøverdiene på overordnet nivå.

Fylkeskommunen kan ha fastsatt regionale miljømål i sine regionale planer. Eventuelle regionale miljømål for kulturminner og kulturmiljøer vil finnes i en regional plan for dette temaet.

Nasjonale mål er akkurat presentert i Stortingsmelding, er så lite konkrete at de ikke kan brukes i KU-sammenheng. Må avvente om de konkretiseres i indikatorer.

Sette inn i tabell

Dette gjøres for hvert miljøtema, og hovedpunktene samles i en tabell som i Tabell X.

Det skal gjøres en samlet vurdering av konsekvensgraden for hvert alternativ. Denne vurderingen gjøres etter kriteriene i Tabell Y. Utreder skal begrunne vurderingene i en kort og konsis tekst. Vurderingen skal bygge logisk opp under den samlete konsekvensgraden.

Antall berørte delområder, andel av strekning eller område som er berørt og konsekvensgraden for berørte delområder er viktige parametere for å fastsette konsekvensgraden for alternativet. I tillegg må en fange opp eventuelle samlede virkninger, dvs. den eventuelle merbelastningen for kulturminner og kulturmiljøer som følger av at flere faktorer virker samtidig. Dette er særlig aktuelt der det er særlig mange og alvorlige inngrep, og følgelig særlig alvorlige konsekvenser for hele alternativet. Dette er en vurdering som kun kan gjøres når en ser alle berørte delområder i sammenheng.

Rangere alternativene

Den samlete vurderingen av konsekvensgraden for hvert alternativ brukes som grunnlag for å rangere alternativene. Utreder må begrunne den samlete konsekvensgraden, slik at det kommer tydelig fram hva som er utslagsgivende. Dette skal følge med videre i sammenstillingen av konsekvenser for alle klima- og miljøtemaene i neste ledd av vurderingen.

Vi genererer din PDF - vennligst vent

Dette kan ta litt tid