Her skal man vurdere hvordan og i hvor stor grad tiltaket/planen endrer delområdet landskapskarakter.

Under vurdering av påvirkning er det først og fremst virkninger av varig karakter som skal vurderes. Midlertidig påvirkning i anleggsperioden kan ved behov beskrives separat i et eget avsnitt.

Påvirkning er et uttrykk for endringer som tiltaket vil medføre på det berørte delområdet. Her skal man vurdere hvordan og i hvor stor grad tiltaket/planen endrer delområdets landskapskarakter. Sammenligningsgrunnlaget for vurderingene er 0-alternativet.

0-alternativet: forventet utvikling i landskapet uten tiltaket

Landskapsvirkningene av et planlagt tiltak eller en plan skal vurderes opp mot det såkalte "0-alternativet". 0-alternativet for tema landskap representerer den forventede (sannsynlige) utviklingen i landskapet uten tiltaket. 0-alternativet skal ta utgangspunkt i en realistisk framskriving av pågående endringsprosesser og andre forventede landskapsendringer i området for de nærmeste 20 år. Utreder bør være oppmerksom på at dette ikke nødvendigvis er det samme som dagens situasjon.

Der det ikke foreligger pålitelige framskrivninger eller kunnskapsgrunnlaget for å vurdere sannsynlig utvikling i landskapet er usikkert, skal dagens situasjon i utredningsområdet brukes som 0-alternativ.

Virkninger i anleggsperioden

Påvirkning er et uttrykk for endringer som det aktuelle tiltaket vil medføre på et delområde og for utredningsområdet samlet. Vurderinger av påvirkning relateres til den ferdig etablerte situasjonen. De iInngrep som utføres i anleggsperioden, inngår ikke i vurderingen av påvirkning dersom de bare gir midlertidige endringer. Midlertidig påvirkning i anleggsperioden kan ved behov beskrives separat. Alle tiltak som inngår i investeringskostnadene, jamfør kapittel 5.5.1, ?legges til grunn ved vurdering av påvirkning. Påvirkning av andre framtidige eller planlagte tiltak, inngår ikke i vurderingen. Vurdering av påvirkning gjøres for alle de verdivurderte delområdene. Skalaen går fra sterkt forringet

Ved hjelp av landskapsanalysen (beskrivelse av landskap landskapskarakter) skal det gjøres en totalvurdering av hvordan landskapskarakteren vil bli påvirket av tiltaket. Dette vurderes for hvert enkelt delområde. Følgende forhold bør vurderes:

  • Arealbeslag, terrenginngrep og endringer i landskapets fysiske innhold
  • Påvirkning på romlige og funksjonelle mønstre og sammenhenger i landskapet)
  • Synlighet og visuelle forhold (inkl. avstand til tiltaket/landskapsendringen, tiltakets/landskapsendringens utstrekning og skala, og opplevelsen av nøkkelelementer i landskapet)

Grad av påvirkning (negativ eller positiv) vurderes etter kriteriene i tabell for vurdering av påvirkning.

Vi genererer din PDF - vennligst vent

Dette kan ta litt tid