Påvirkning er et uttrykk for det foreslåtte tiltaket eller planen sin virkning på miljøverdiene i det eller de berørte områdene. Graden av påvirkning vurderes etter en femdeltskala med utgangspunkt i om området vil bli forringet eller forbedret, og i hvilken grad. Skalaen er vist og beskrevet nærmere i den generelle metodebeskrivelsen. Vurdering av påvirkning skal gjøres i forhold til situasjonen i nullalternativet.

Påvirkning er et uttrykk for endringer som tiltaket eller planen vil medføre på det berørte delområdet. Her skal man vurdere hvordan og i hvor stor grad tiltaket/planen endrer delområdets landskapskarakter. Under vurdering av påvirkning er det kun virkninger av varig karakter som skal vurderes. Midlertidig påvirkning i anleggsperioden kan ved behov beskrives separat i et eget avsnitt.

Ved hjelp av landskapsanalysen (beskrivelse av landskapets landskapskarakter) skal det gjøres en totalvurdering av hvordan landskapskarakteren vil bli påvirket av tiltaket. Dette vurderes for hvert enkelt delområde. Følgende forhold bør vurderes:

  • Arealbeslag, terrenginngrep og endringer i landskapets fysiske innhold
  • Påvirkning på romlige og funksjonelle mønstre og sammenhenger i landskapet
  • Synlighet og visuelle forhold (inkl. avstand til tiltaket/landskapsendringen, tiltakets/landskapsendringens utstrekning og skala, og opplevelsen av nøkkelelementer i landskapet)

Grad av påvirkning (negativ eller positiv) vurderes etter kriteriene i tabell for vurdering av påvirkning.

Tabellen under viser hvordan de ulike typene påvirkning over kan brukes til å vurdere grad av påvirkning for landskap. Utreder skal begrunne vurderingene i en kort og konsis tekst. Påvirkning kan i tillegg fremgå av illustrasjoner/visualisering. Vurderingen skal bygge logisk opp under kriteriet som er brukt.

Vi genererer din PDF - vennligst vent

Dette kan ta litt tid