Utredningsområde

Utredningsområdet for landskap vil omfatte området som berøres av de konkrete fysiske landskapsendringene som planlegges eller kan forventes, og øvrige områder hvor endringene vil påvirke opplevelsen av landskapet (dvs. "influensområdet"). Avgrensningen av utredningsområdet må tilpasses det planlagte tiltaket, slik at både nær- og fjernvirkninger behandles. For omfattende infrastrukturtiltak og store synlige konstruksjoner (f.eks. energianlegg, samferdselsanlegg, osv.) vil ofte utredningsområdet ha en utstrekning opp mot ti kilometer fra det planlagte vindkraftverket. I tillegg bør utredningsområdet inkludere spesielt viktige områder og landskap utover ti kilometer.

Vurdere landskapet i utredningsområdet

Første trinn i en landskapsanalyse består av å innhente og sammenstille kunnskap om planområdet. Analysen skal munne ut i en inndeling i delområder med enhetlig karakter, verdisetting av disse ut fra gjeldende kriterier.

Når landskapet i et større område (utredningsområdet) skal analyseres, er det oftest nødvendig å dele det inn i mindre, håndterbare enheter - delområder. Delområdene er områder med enhetlig landskapskarakter, ofte også av samme landskapstype. Områdene identifiseres og avgrenses på grunnlag av framtredende kjennetegn ved landskapet, dvs. landform og samlet komposisjonen av landskapselementer. Størrelsen på delområdene må bestemmes ut fra analysens formål og detaljering i registreringene, men som en rettesnor bør områdene være fra 1-20 km².

Landskapsbeskrivelse

Landskapskarakter

Landskapskarakter er et konsentrert uttrykk for samspillet mellom et områdes naturgrunnlag, arealbruk, historiske og kulturelle innhold, og romlige og visuelle forhold som særpreger området og skiller det fra omkringliggende landskap.

Landskapskarakteren er utgangspunktet for å kunne verdisette og vurdere virkninger for de ulike delområdene og for utredningsområdet som helhet. Fastsetting av landskapskarakter er basert på faglig skjønn, med utgangspunkt i systematisk bruk av registreringstemaene i teksten over. Landskapskarakteren skal angi tilhørighet til landskapstype og samtidig beskrive individuelle egenskaper ved det enkelte landskap, som skiller det fra naboområdene og fra andre områder av samme type. Landskapskarakteren presenteres som en kort beskrivende tekst. Beskrivelsen av landskapskarakter skal inneholde tilstrekkelig informasjon til å anvende kriteriene i verditabellen.

Kilder til kunnskap

Vi genererer din PDF - vennligst vent

Dette kan ta litt tid