Denne skal gjøres for hvert alternativ som konsekvensutredes. Etter at det er gjort en konsekvensvurdering for hvert delområde, skal det angis en samlet konsekvensgrad for utredningsområdet.

Konsekvensgraden vises i en konsekvensvifte, som viser hvor alvorlig konsekvensene ved planen eller tiltaket forventes å bli.

Den samlete konsekvensen for hvert alternativ må vurderes ut fra kunnskap om hva som berøres. Utreder må begrunne den samlete konsekvensgraden, slik at det kommer tydelig fram hva som er utslagsgivende. Etter at konsekvensen for hvert delområde er utredet, gjøres det en samlet konsekvensvurdering av hvert alternativ. Vise særlige hensyn og kritiske avveininger

Dette punktet brukes ved behov, og gir muligheten for å vektlegge eller trekke fram spesielle forhold som er viktige for beslutningstakere, eller for vurderingen opp mot andre fagtema. Dette kan være vurderinger av hvilke landskapsverdier som i særlig grad blir påvirket (visuelle, naturgeografiske, kulturhistoriske, immaterielle, osv), eller om det er områder av nasjonal verdi, osv. som blir berørt.

Vurdere samlede virkninger

§ 21 i KU-forskriften sier at samlede virkninger av planen eller tiltaket sett i lys av allerede gjennomførte, vedtatte eller godkjente planer eller tiltak i influensområdet skal vurderes. Den samlede virkningen av det konkrete tiltaket eller planen, andre tiltak og planer og andre påvirkningsfaktorer kan være større enn påvirkningen av det konkrete alternativet alene. Viktige forhold knyttet til samlet virkninger skal fremkomme av den samlede konsekvensvurderingen for hvert miljøtema. Utreder bør som et minimum sjekke vedtatte arealplaner og pågående planprosesser for utredningsområdet område. Vurderingene skal ta utgangspunkt i en realistisk framskriving av pågående endringsprosesser og andre forventede landskapsendringer i landskapet for de nærmeste ~ 30 år.

Virkninger som følge av klimaendringer

Sannsynlige endringer i landskapet som følge av et endret klima (havnivåstigning, endret tregrense, osv.) og økologiske endringsprosesser (f.eks. pågående gjengroing) skal også være en del av 0-alternativet, når det er stor sikkerhet om disse framskrivningene, og de er tilgjengelige i form av geografiske data. Følgende forhold kan ha betydning for beskrivelse av 0-alternativet for fagtema landskap;

  • Forventede endringer i havnivå, flomsoner, vann og vassdrag og varig snø- og isdekke
  • Forventede økologiske endringer (gjengroing, endret tregrense, m.fl.)
    • Forventede endringer i bruk/virksomhet og bosetning som følge av klimaendringer (Flom, ras, erosjon m.m.)
  • Endring i driftsformer eller opphør av aktiviteter som påvirker landskapet

Virkninger i lys av nasjonale mål

I vurderingen av samlede virkninger for naturmangfoldet er det også relevant å ta utgangspunkt i en videre geografisk avgrensning enn utredningsområdet. Dette for å vurdere de samlede virkningene i lys av situasjonen for økosystemet, naturtypen eller arten på kommunenivå, fylkesnivå og nasjonalt nivå, jf. forvaltningsmålene i §§ 4 og 5.

Virkninger av planen eller tiltaket må vurderes opp mot nasjonale mål for landskap. Det må fremgå av kunnskapsgrunnlaget og presenteres på en tydelig måte dersom planen eller tiltaket kan gjøre det svært vanskelig eller umulig å nå nasjonale miljømål.

Som hovedregel vil nasjonale mål være reflektert i forvaltningsprioritet og dermed i stor grad gjenspeilet i kriteriene for rangering av verdi. I dette steget er målet å få fram hvilke nasjonale mål de ulike alternativene eventuelt vil kunne ha store virkninger for. Når du vurderer virkninger opp mot nasjonale miljømål, kan det være relevant å se på årsaker til dagens miljøtilstand og vurdere om planen- eller tiltakets arealbruk utgjør en vesentlig påvirkningsfaktor for de aktuelle miljøverdiene på overordnet nivå. Et relevant element i denne vurderingen er sårbarhet/robusthet for ytterligere tiltak som bør fremkomme gjennom vurderingen av samlet belastning, sammen med eventuelle virkninger for konkrete forvaltningsmål. Nasjonale mål for landskap inngår primært i formålsparagrafer og bestemmelser i den europeiske landskapskonvensjonen, plan- og bygningsloven, kulturminneloven og naturmangfoldloven, samt i stortingsmeldinger om kulturmiljø og naturmangfold.

Miljømål 1.3 om at "et representativt utvalg av norsk natur skal tas vare på for kommende generasjoner" skal vektlegges i fagtema landskap. Dette miljømålet er i samsvar med Naturmangfoldlovens formålsparagraf om at landskapsmessig mangfold skal ivaretas.

Sette inn i tabell

Konsekvensene for det enkelte delområde og samlet konsekvens sammenstilles ved å benytte tabellen nedenfor. Vurderingen tar utgangspunkt i delområdets verdi sett opp mot tiltakets påvirkning på landskapskarakteren. Konsekvensen skal begrunnes verbalt gjennom en beskrivelse av påvirkning på landskapskarakter og hvordan dette korresponderer med områdets verdi, jf. eksemplene under.

Det skal gjøres en samlet vurdering av konsekvensgraden for hvert alternativ. Denne vurderingen gjøres etter kriteriene i Tabell Y.

Den samlede vurderingen av konsekvensgrad er en sammenstilling av konsekvensene i de ulike delområdene basert på faglig skjønn. Det er viktig at det blir redegjort for hvilke vurderinger som er lagt til grunn og vektlagt i den samlede vurderingen. Utreder skal begrunne vurderingene i en kort og

konsis tekst. Vurderingen skal bygge logisk opp under den samlete konsekvensgraden. I den samlede vurderingen vektlegges hvordan planen eller tiltaket vil påvirke helhet og sammenheng i landskapet. Antall delområder som peker seg ut med store eller svært store negative konsekvenser bør få betydning for den samlede konsekvensgraden. Delområder av nasjonal verdi bør vektlegges ved sammenstillingen av konsekvenser. Dersom det er stor usikkerhet omkring konsekvensvurderingene, skal dette komme klart fram.

Rangere alternativene

Den samlete vurderingen av konsekvensgraden for hvert alternativ brukes som grunnlag for å rangere alternativene. Utreder må begrunne rangeringen, slik at det kommer tydelig fram hva som er utslagsgivende. Dette skal følge med videre i sammenstillingen av konsekvenser for alle klima- og miljøtemaene i neste ledd av vurderingen.

Vi genererer din PDF - vennligst vent

Dette kan ta litt tid