Det skal gjøres en vurdering av hvilke geografiske områder hvor de ulike miljøtemaene kan eller vil bli påvirket (influensområdet). Ofte vil det være behov for å dele det opp i mindre vurderingsenheter (delområder). Inndelingen i eventuelle delområder gjøres for hvert enkelt fagtema og skal skje på grunnlag av innsamlet kunnskap og faglig støttemetodikk.

Utredningene skal omfatte alle virkningene av planen eller tiltaket, det vil si virkninger i alle områder der de kan forventes å kunne oppstå. Geografisk avgrensning av influensområdet vil variere med type tiltak og hvilket fagtema man vurderer. Veiledningen om utredningskrav sier mer om avgrensning av utredningsområdet og om tilhørende avgrensning av planområdet og influensområde.

På grunnlag av innsamlet kunnskap (registreringene) og faglig støttemetodikk kan utredningsområdet deles inn i enhetlige delområder. Et delområde er definert som et område som har en enhetlig funksjon, karakter og/eller verdi. Avgrensing av delområder vil ofte være basert på en prosess der en først grovinndeler utredningsområdet, og deretter justerer avgrensingen, ofte som en del av verdivurdering.

Det vil som regel være stor variasjon i funksjon, karakter eller miljøverdier innenfor et utredningsområde. Metoden for temaene friluftsliv, naturmangfold, landskap og kulturhistorie forutsetter at miljøverdier sammenstilles/aggregeres innenfor geografisk avgrensede delområder. Noen delområder innenfor et miljøtema vil kun inneholde én enkelt lokalitet (f.eks. en enkelt naturtypelokalitet).

Det kan i noen tilfeller være aktuelt med delområder som inneholder få miljøverdier per i dag, men hvor tiltaket kan medføre en forbedring for et eller flere miljøtema. Et eksempel på det kan være et industriområde som skal inngå i restaurering av en naturtype eller som skal omdisponeres slik at det kan gi verdi for friluftsliv.

Det er definert registreringskategorier for hvert fagtema. Delområder innenfor hvert fagtema kan omfatte en eller flere kategorier. Ofte vil det imidlertid finnes flere miljøverdier i det samme området, med helt eller delvis geografisk overlapp. Hva som definerer et delområde beskrives i veiledningen for de konkrete fagtemaene. For fagtema naturmangfold kan f.eks. det samme geografiske området inneholde tre artslokaliteter av høy forvaltningsmessig verdi, én truet naturtype og én nær truet naturtype, og samtidig være en del av en viktig landskapsøkologisk forbindelse for en rekke viltarter. Fagutreder må da finne en funksjonell geografisk avgrensning av delområder for verdisetting og konsekvensvurdering som fanger opp verdier av ulike slag (se Figur A).

Utreder må også ta hensyn til de områdene som ikke omfattes av de spesielle forekomstene og lokalitetene som skilles ut som delområder. Denne "resten" kan bli et stort delområde, og for noen tema er dette relevant for videre vurderinger av verdi og påvirkning.

Vi genererer din PDF - vennligst vent

Dette kan ta litt tid