Kunnskapen blir gjennom dette sortert, slik at det blir tydeligere for ansvarlig myndighet og berørte interesser hvilke miljøverdier det bør være særlig høy oppmerksomhet om i planleggingen og i vurderingen av planen eller tiltaket.

For å sortere miljøinformasjonen på en systematisk måte og lettere kunne vurdere områdets betydning, kvaliteter og funksjoner, blir miljøverdiene innenfor utredningsområdet delt inn i ulike verdikategorier. Hver verdikategori vurderes og rangeres basert på egenskapene til den aktuelle lokaliteten/forekomsten. Det finnes andre veiledere om konsekvensanalyser hvor både temainndelingen og verdikategoriene avviker fra det som brukes her. Ved konsekvensvurderinger av miljøtema som faller inn under Klima- og miljødepartementets virkeområde brukes temainndelingen som angitt her.

Det man finner av informasjon om miljøtilstanden i et område kan reflektere flere typer verdi. For klima og miljø vurderes verdi knyttet til miljøtemaene naturmangfold (inkludert vannmiljø), friluftsliv, landskap og kulturminner & kulturmiljøer. I temadelene av veilederen er det utarbeidet verdikriterier og verditabeller for hvert miljøtema. I en konsekvensutredning kan verdier langs hele verdiskalaen ha beslutningsrelevans, avhengig av hvilke prosjekter som skal utredes.

En grunnleggende type verdi er temaets forvaltningsmessige status, det vil si at det er politiske vedtak eller føringer som gjør at det aktuelle miljøtemaet har forvaltningsprioritet. Noen miljøverdier vil eksempelvis verdsettes høyt som følge av at de har en juridisk beskyttelse (f.eks. områdevern, prioriterte eller truede arter, vernede og automatisk fredede kulturminner, forekomster som er av internasjonal betydning) eller som er prioritert nasjonalt gjennom retningslinjer eller internasjonalt gjennom avtaler og bindinger (f.eks. ordninger som utvalgte kulturlandskap i, regionale planer eller føringer i veiledning om verdisetting av f.eks. friluftslivsområder).

En annen grunnleggende type verdi er lokalitetens kvalitet i seg selv. For eksempel vil det være forskjeller i kvaliteten på forekomster av truede naturtyper og på innholdet i automatisk fredede kulturminner. Disse forskjellene i kvalitet (og dermed verdi) skal det tas hensyn til.

Den forvaltningsmessige statusen gjelder generelt for alle forekomster av en miljøverdi (f.eks. alle forekomster av en prioritert art eller utvalgte naturtype i sin helhet), mens en vurdering av lokalitetens kvalitet er avgrenset til den enkelte bestanden eller forekomsten innenfor området som omfattes av konsekvensutredningen. Lokalitetens kvalitet og betydning for muligheten til å oppnå gjeldende forvaltningsmål bør derfor inngå som et element i vurderingen av hvordan den innhentete miljøinformasjonen skal plasseres i verdikategoriene.

Metoden for å vurdere miljøverdier tar utgangspunkt i en femdelt verdiskala:

  • Uten betydning: forekomster uten betydning for miljøtenmaet eller med sterkt reduserte kvaliteter
  • Noe verdi: alminnelige/lokalt vanlige forekomster, bruksbetydning for få mennesker, med få kvaliteter, og/eller lite synlig sammenheng/kontekst
  • Middels verdi: forekomster med forvaltningsprioritet eller av lokal eller regional betydning, bruksbetydning for flere mennesker, med gode kvaliteter, og/eller noe fragmentert sammenheng/kontekst
  • Stor verdi: forekomster med høy forvaltningsprioritet som følge av regional eller nasjonal betydning, eller vurdert å være av tilsvarende verdi gjennom konkrete vurderinger gjort i den aktuelle konsekvensutredningen eller basert på tidligere vurderinger etter aktuelle lovverk, bruksbetydning for mange mennesker, med særlig gode kvaliteter, og/eller viktige sammenhenger og funksjoner
  • Svært stor verdi: forekomster med høyeste forvaltningsprioritet som følge av nasjonal eller internasjonal betydning, eller vurdert å være av tilsvarende verdi gjennom konkrete vurderinger gjort i den aktuelle konsekvensutredningen eller basert på tidligere vurderinger etter aktuelle lovverk, bruksbetydning for svært mange mennesker, med unike kvaliteter, og/eller viktige sammenhenger og funksjoner

Verdi vurderes for hvert av de fire miljøtemaene for alle delområdene som er valgt. Alle arealene innenfor utredningsområdet skal vurderes og verdisettes.

Det kan også være hensiktsmessig å visualisere verdivurderingene på verdikart. Verdikartet bør vise verdiene på delområdene og dekke planområdet og relevante delområder i influensområdet. For mest mulig lik framstilling på tvers av ulike typer planer og tiltak, anbefaler vi at verdikartet blir fargelagt i henhold til gjeldende fargeregler som angitt i i Statens vegvesen, Vegdirektoratet sin håndbok V712 for konsekvensanalyser, Tabell 6-2:

Vi genererer din PDF - vennligst vent

Dette kan ta litt tid