Krav og kriterier

Denne veilederen bygger på disse bestemmelsene:

 • Det er krav om konsekvensutredning dersom planen eller tiltaket kan medføre vesentlige virkninger for miljø eller samfunn. Det er ikke krav om planprogram.
 • Se KU-forskriften § 8 første ledd bokstav a):
 • Kriteriene for å vurdere dette finnes i KU-forskriften § 10:

Hva må avklares før det varsles oppstart av et planarbeid?

1. Er tiltak i planen listet i KU-forskriften vedlegg II?

Jobber du med en plan som inneholder tiltak som er listet i forskrift om konsekvensutredning, vedlegg II? Sjekk ut dette her:

 2. Kan virkningene av planen være vesentlige?

Det er viktig at du går gjennom alle punktene i sjekklisten nedenfor, fordi det kan være flere fagtema som er relevante for å vurdere vesentlige virkninger for miljø og samfunn.

Følg denne sjekklisten for å vurdere vesentlige virkninger av planen:

Hvilken påvirkning har planen eller tiltaket?

Støy

Vil denne planen eller tiltaket føre til at flere mennesker opplever støy over anbefalte grenseverdier enn tidligere?

 • Hvis svaret er nei: Det skal ikke utarbeides konsekvensutredning
 • Hvis svaret er vet ikke: Se veilederen: (Lenke)
 • Hvis svaret er ja: Det skal utarbeides konsekvensutredning

Vi denne planen eller tiltaket føre til mer forurensning enn tidligere?

(mer innhold kommer)

Vil konsentrasjonen av ubehagelig lukt øke i området som følge av tiltaket eller planen, sammenliknet med tidligere?

 • Hvis svaret er nei: Det skal ikke utarbeides konsekvensutredning
 • Hvis svaret er vet ikke: Se veilederen: (Lenke)
 • Hvis svaret er ja: Det skal utarbeides konsekvensutredning

Vil stråling til befolkning og det ytre miljø øke som følge av tiltaket eller planen, sammenliknet med tidligere?

Hvor er planen eller tiltaket lokalisert?
Samlet vurderingMerk:
Vedlegg II-listen er omfattende, og det kan i enkelte tilfeller være vanskelig å ta stilling til om detaljerte områdereguleringer eller detaljreguleringer omfatter tiltak i vedlegg II. Følg gjerne disse rådene:

 • Du må først vurdere om planen kommer i konflikt med kriteriene i KU-forskriften § 10. Benytt sjekklisten i arbeidet med å finne om virkningene av planen er vesentlige for samfunn eller miljø.
 • Hvis du fortsatt er i tvil om det er krav om konsekvensutredning, etter at du har benyttet sjekklisten, kan du lese denne veilederen: