Påvirkning er et uttrykk for det foreslåtte tiltaket eller planen sin virkning på det eller de berørte områdene. Graden av påvirkning vurderes etter en femdeltskala med utgangspunkt i om området vil bli forringet eller forbedret, og i hvilken grad. forringelsesgrad. Skalaen er vist og beskrevet nærmere i den generelle metodebeskrivelsen.

For å kunne beskrive påvirkningen på en tilfredsstillende måte, er det nødvendig med god oversikt over hva tiltaket eller planen innebærer for berørte områder. Utreder må først sette seg inn i hva tiltaket representerer for det eller de berørte delområdene. Virkning på økologiske funksjoner og sammenhenger omtales deretter. Tabell X gir veiledning i bruk av påvirkningsskalaen for miljøverdiene knyttet til naturmangfold. For hver påvirkningsgrad er det tilstrekkelig at ett kulepunkt oppfylles. Vurderinger må suppleres av faglig skjønn.

Veiledningen under beskriver hvordan man vurderer ulike påvirkningsfaktorer og miljøverdier knyttet til naturmangfold. I tillegg til dette må vurderingene tillegges et naturfaglig skjønn.

Påvirkning på naturmangfold

Naturen skal forvaltes slik at planter og dyr som finnes naturlig sikres i levedyktige bestander, og variasjonen av naturtyper og landskap skal opprettholdes.

Påvirkning av naturmangfoldverdier handler om at biologiske funksjoner og de økologiske prosessene forringes (noen ganger at de forbedres), eventuelt at sammenhenger helt eller delvis brytes (noen ganger at de styrkes).

En oversikt over mulige påvirkningsfaktorer finnes i den generelle metodeomtalen av påvirkning [lenke]. De vanligste påvirkningsfaktorene på naturmangfold er arealbeslag og forringelser av økologisk infrastruktur gjennom fragmentering av leveområder, brudd i landskapsøkologiske sammenhenger og kanteffekter inn i naturområder. Det finnes også andre påvirkningsfaktorer som kan være viktig i enkelte prosjekter, bl.a. forurensning av vann og grunn, endret hydrologi, spredning av uønskede arter, støy og kunstig belysning.

Tabell for å vurdere påvirkningsgrad

Vi genererer din PDF - vennligst vent

Dette kan ta litt tid