Ansvarlig myndighet skal ved behandling av planen eller tiltaket ta tilbørlig hensyn til:

  • resultatene av konsekvensutredningen
  • innkomne høringsuttalelser

Råd til beslutningstaker

Dersom det har gått lang tid fra konsekvensutredningen er utarbeidet til vedtak skal fattes, skal ansvarlig myndighet kontrollere at den kunnskapen fremdeles er gyldig.

Dette kan for eksempel gjøres ved å sjekke databasene eller andre kilder som data er hentet fra:

  • Har deler av planområdet eller områder innenfor influensområdet fått endret status, for eksempel ved vern eller sikring til friluftslivsformål, kan dette endre grunnlaget for konsekvensvurderingen.
  • Dersom en art eller en naturtype har endret status på rødlisten til mer eller mindre truet, kan dette ogsåendrer konsekvensvurderingen.

Ansvarlig myndighet må sjekke at vurderingen av konsekvensene av planen eller tiltaket blir justert i henhold til oppdatert kunnskapsgrunnlag, før saken legges fram for beslutning.

Ansvarlig myndighet skal gjøre en selvstendig vurdering av konsekvensene av planen eller tiltaket. Det er ikke tilstrekkelig å kun basere seg på utredning levert av forslagsstiller. 

Ta hensyn til innkomne høringsinnspill når vedtak skal fattes.

Gjør rede for hvordan innspillene er tatt hensyn til og hvilken vekt de er tillagt.

  • Om ansvarlig myndighet ikke er enig i de argumenter som framføres, bør dette begrunnes.
  • Om det ikke tas hensyn til argumentene i vedtaket, bør også dette begrunnes.
  • Redegjør for argumenter man velger å ta hensyn til i vedtaket.

Forskrift om konsekvensutredninger sier ikke noe om hvordan avveininger skal gjøres eller hvilket resultat man skal komme fram til. Det er imidlertid viktig at avveininger begrunnes, slik at det i ettertid ikke finnes noen tvil om hvorfor en beslutning ble som den ble.

Dersom man vedtar en plan eller et tiltak på tross av store negative konsekvenser, må det komme tydelig fram hvordan man mener at samfunnsnytten av tiltaket likevel er større. Dette kan bidra til en mer ryddig diskusjon i etterkant, dersom vedtakets natur er konfliktfylt.

Det er et krav etter forskriften at det skal tas tilbørlig hensyn til konsekvensutredningen og innkomne høringsinnspill.

  • Det betyr at saksgrunnlaget må beskrive egenskapene ved planen og hvilke vesentlige virkninger den vil medføre for miljø og samfunn, og legges til grunn for aktuelle vedtak.

  • Det betyr også at det skal legges tilbørlig vekt på konsekvensene i avveiningen om planen eller tiltaket skal vedtas eller ikke.

I enkelte tilfeller kan det være nødvendig å gjennomføre en planlagt utbygging på tross av betydelige negative miljøkonsekvenser. Dette stiller store krav til en ryddig begrunnelse, der man ikke underkommuniserer konsekvensene.

Resultatene av konsekvensutredningen skal også brukes til å planlegge miljøtilpasninger og avbøtende tiltak.

 

 

Vi genererer din PDF - vennligst vent

Dette kan ta litt tid