Presentere resultater av KU i eget kapittel

Konsekvensene av en plan eller et tiltak bør presenteres i et eget kapittel i saksfremlegg eller innstilling til vedtak.

Den fullstendige konsekvensutredningen skal legges ved eller gjøres tilgjengelig for beslutningstaker.

Sjekkliste for innhold i dette kapittelet: 

  1. De viktigste konsekvensene av planen eller tiltaket må synliggjøres. Det må også alternativer til planen eller tiltaket. De viktigste konsekvensene av planen eller tiltaket presenteres i en tabell, som viser konsekvensene for de ulike alternativene som er vurdert. Se eksempelet nedenfor.
  2. Eventuelle negative konsekvenser av planen eller tiltaket må ikke underkommuniseres. De kan skape tvil om planen eller tiltaket skal gjennomføres, og er derfor viktige i vurderingen til beslutningstaker. 
  3. Konsekvenser som ikke har så stor betydning for beslutningen kan kort oppsummeres.

Eksempel: Samlet konsekvens for alle miljøtemaene

(sett inn tabell)

  • Suppler tabellen med tekst for å synliggjøre hva som er de mest sentrale miljøtemaene, og hvor store og kritiske miljøkonsekvensene er for de ulike alternativene.
  • Det er viktig å ta hensyn til samlet virkning. Det bør presenteres på en tydelig måte dersom planen eller tiltaket kan gjøre det vanskeligere eller umulig å nå nasjonale miljømål, eller forvaltningsmålene i §§ 4 og 5 i naturmangfoldloven.
  • Synliggjør konsekvensene der det er aktuelt. Det kan for eksempel gjøres ved å visualisere konflikter i konfliktkart
  • Dette oppsettet bør også brukes for utredningstema som ikke er omfattet av denne veilederen. Se forskrift om konsekvensutredning § 21. 
  • Synliggjør de viktigste usikkerhetsfaktorene i konsekvensutredningen.
    Eksempel: Et godt ikke-teknisk sammendrag kan brukes som del av saksframlegget eller innstillingen.

Vi genererer din PDF - vennligst vent

Dette kan ta litt tid