Denne veilederen hjelper deg å avgjøre om det er krav om konsekvensutredning etter forskriften, for:

Planer etter plan og bygningsloven Noen planer etter plan- og bygningsloven skal alltid ha planprogram og konsekvensutredes. For andre planer må det gjøres en nærmere vurdering.

Regional plan

Regionale planer skal alltid ha planprogram og konsekvensutredes når de fastsetter rammer for tiltak i vedlegg I og II. Se § 6 første ledd bokstav a).

Med fastsetter rammer for menes her:

 • Planer som legger føringer for senere regulering av et konkret tiltak (nevnt i vedlegg I eller II), eller
 • Planer som inneholder retningslinjer som har betydning for beslutninger om gjennomføring av slike tiltak. Dette kan gjelde selv om planen ikke inneholder noe plankart. Eksempel: De regionale vannforvaltningsplanene faller inn under kravet om konsekvensutredning.

Kommuneplanens arealdel

Kommuneplanens arealdel skal alltid ha planprogram og konsekvensutredning.

Kravet om konsekvensutredning omfatter de delene av planen som fastsetter rammer for fremtidig utbygging og som samtidig innebærer endringer av den gjeldende planen. Se § 6 første ledd bokstav a) og § 18 andre ledd.

Det er krav om konsekvensutredning dersom revisjon av kommuneplanens arealdel innebærer:

 1. Nye områder avsatt til utbyggingsformål med arealformål nr. 1, 2, 4, 5 og 6 i plan- og bygningsloven § 11-7, der underformål og bestemmelser åpner for utbygging. Det vil si alle arealformål, unntatt grønnstruktur som naturområder, turdrag, friområder og parker.
 2. Endret utbyggingsformål, for eksempel fra næring til bolig eller fritidsbebyggelse, fra råstoffutvinning til næring.
 3. Åpning for spredt bebyggelse i områder avsatt til landbruk, natur- og friluftsformål, samt reindrift.
 4. Båndlegging etter plan- og bygningsloven § 11-8 tredje ledd bokstav d), dersom hensikten er å sikre areal med tanke på senere utbygging.
 5. Endring i utfyllende bestemmelser, dersom disse endrer tiltakenes virkning på miljø eller samfunn. Dette kan for eksempel gjelde der de utfyllende bestemmelsene for et område gir vesentlig økt antall eller størrelse på bygg i områder for spredt bolig-, nærings eller fritidsbebyggelse, endrer kriterier for lokalisering av slik utbygging, gir nye rammer for fortetting i eksisterende områder, eller på annen måte vesentlig endrer rammer for utforming, utnytting, funksjonskrav med mer av bygg, anlegg og arealbruk i eksisterende byggesone uten at formålet eller avgrensningen for sonen endres.

Kommunedelplan

Kommunedelplaner skal alltid ha planprogram og konsekvensutredes når de fastsetter rammer for tiltak i vedlegg I og II. Se § 6 første ledd bokstav a).

Med fastsetter rammer for menes her:

 • Planer som legger føringer for senere regulering av et konkret tiltak (nevnt i vedlegg I eller II), eller
 • Planer som inneholder retningslinjer som har betydning for beslutninger om gjennomføring av slike tiltak. Dette kan gjelde selv om planen ikke inneholder noe plankart.

Områderegulering

KU-regelverket krever vurdering av KU-plikt, og eventuelt gjennomføring av konsekvensutredning, på to nivåer:

 • Overordnet nivå 
 • Tiltaksnivå

Områdereguleringer kan ha karakter av å være:

 • en oversiktsplan som sorterer inn under bokstav a) i forskriften § 6
 • eller en mer detaljert plan som sorterer under § 6 bokstav b) eller § 8 bokstav b om reguleringsplaner for tiltak.

Det er derfor detaljeringsgraden i planen som styrer hvordan kravene til konsekvensutredning av en områderegulering skal tolkes:

 • Områdereguleringer som fastsetter rammer for tiltak i vedlegg I og II:
  • skal alltid konsekvensutredes
  • skal alltid ha planprogram

Se § 6 bokstav a)

Med fastsetter rammer for menes planer som legger føringer for senere regulering av et konkret tiltak (nevnt i vedlegg I eller II) eller inneholder retningslinjer som har betydning for beslutninger om å gjennomføre slike tiltak.

 • Områdereguleringer med sikte på å fremme konkrete tiltak omfattet av tiltak i vedlegg I skal alltid ha planprogram og konsekvensutredning. Se § 6 bokstav b).
 • Områdereguleringer med sikte på å fremme konkrete tiltak omfattet av tiltak i vedlegg II skal konsekvensutredes dersom en vurdering etter kriteriene i § 10 viser at planen eller tiltaket kan medføre vesentlige virkninger for miljø eller samfunn. Se § 8 bokstav a) og § 10.

Se neste punkt i denne veilederen: Reguleringsplan

 • Her finner du informasjon om hvordan du skal vurdere om planen eller tiltaket medfører vesentlige virkninger.

Reguleringsplan

Krav om planprogram og konsekvensutredning for reguleringsplaner varierer ut fra hvilke tiltak planen omfatter.

Finner du tiltaket i KU-forskriften vedlegg I?

Reguleringsplaner for tiltak som er listet opp i vedlegg I:

 • skal alltid ha konsekvensutredning
 • skal alltid ha planprogram

Se § 6 første ledd bokstav b)

Reguleringsplaner for tiltak som er listet opp i vedlegg II

 • skal ha konsekvensutredning dersom planen eller tiltaket kan medføre vesentlige virkninger for miljø eller samfunn. Se  § 10.
 • Trenger ikke melding eller planprogram. Se § 8 første ledd bokstav a).

Reguleringsplaner for tiltak som er listet opp i vedlegg II må dermed vurderes nærmere etter § 10 for å avklare om planen kan få vesentlige virkninger for miljø og samfunn. 

Spørsmålet om planen omfattes av vedlegg II, og om tiltaket kan få vesentlige virkninger for miljø eller samfunn, må avklares før det varsles oppstart av planarbeidet, se § 11. 

 • Se veileder knyttet til vurdering av vedlegg II-tiltak: 

Unntak

Forskriften gir grunnlag for unntak fra krav om konsekvensutredning for reguleringsplaner for tiltak, der det konkrete tiltaket er konsekvensutredet i en tidligere plan og der reguleringsplanen er i samsvar med denne planen. Se § 6 første ledd bokstav b andre punktum og § 8 første ledd bokstav a andre punktum.

For at unntaket skal anvendes må begge disse forutsetninger være oppfylt:

Konsekvensene av tiltaket for miljø og samfunn må være utredet på et detaljert nivå (tiltaksnivå).

Unntaket gjelder ikke der det kun er gjort en overordnet konsekvensutredning for disponering av arealer til utbyggingsformål i forbindelse med revisjon av kommuneplanens arealdel, kommunedelplan eller regional plan.

Dette gjelder selv om forslag til arealdisponering også her kan være motivert i konkrete (private eller offentlige) ønsker om utbygging.

 • Eksempel: Et område avsatt til industriformål i overordnet med plan med KU fritas ikke fra en eventuell utredningsplikt knyttet til regulering av industritiltak nevnt i vedlegg I eller II. Dersom konsekvensutredning av områdereguleringen omfatter utredning av konkrete tiltak, og denne utredningen tilfredsstillende belyser virkningene av det planlagte tiltaket, kan man imidlertid unnlate å gjennomføre en konsekvensutredning av eventuell påfølgende detaljregulering

Reguleringsplanen må være i samsvar med den overordnede planen. Med dette menes at reguleringsplanen i hovedtrekk må være innenfor de rammene som er gitt i overordnet plan. Det er lagt til grunn at det kan gjøres mindre endringer fra overordnet plan uten at reguleringsplanen må behandles etter forskriften. Hva som menes med mindre endringer må vurderes konkret i den enkelte sak, hvor mulige virkninger må være et sentralt vurderingsmoment. I slike tilfeller er det uansett viktig at planbeskrivelsen gir en redegjørelse for endringene sett i forhold til tidligere vedtatt plan, og at virkningene av endringene blir beskrevet. 

Selv om det ikke er noe generelt fritak fra konsekvensutredningsplikten for detaljregulering som er i samsvar med overordnede planer, kan utredninger fra tidligere plan(er) gjenbrukes der de er relevante. Det vil likevel som regel være nødvendig å supplere med ny kunnskap og nye vurderinger, slik at utredningen tilfredsstiller kravene til en god konsekvensutredning på tiltaksnivå og belyser virkningene av den mer detaljerte planen.

Tiltak etter andre lover

Et tiltak må i mange tilfeller ha tillatelse etter en lov eller en forskrift for å kunne gjennomføres, enten alene eller i tillegg til behandling etter plan- og bygningsloven. Tiltak som behandles etter andre lover enn plan- og bygningsloven reguleres av forskriften § 6 første ledd bokstav c, § 7 første ledd bokstav a og § 8 første ledd bokstav b).

Tiltak etter andre lover

Tiltak som er listet opp i vedlegg I:

 • skal alltid ha konsekvensutredning
 • skal alltid ha melding

Se § 6 første ledd bokstav c).

Tiltak som behandles etter energi-, vannressurs- eller vassdragsreguleringsloven:

 • skal alltid ha konsekvensutredning
 • trenger ikke melding

Se § 7 første ledd bokstav a)

Alle andre tiltak som er listet opp i vedlegg II:

 • skal konsekvensutredes dersom tiltaket kan medføre vesentlige virkninger for miljø eller samfunn. Se § 10.
 • trenger ikke ha melding

Her finner du hjelp til å avgjøre om virkningene av planen er vesentlige:

Det er utarbeidet en egen veileder knyttet til vurderingen av vedlegg II-tiltak:

Det kan være plikt til å gjennomføre konsekvensutredning for planer eller programmer etter andre lover. Se § 7 første ledd bokstav b).

Forutsetningen for at det kreves konsekvensutredning er:

 • at planen eller programmet fastsetter rammer for tiltak i vedlegg I og II, og
 • planen eller programmet vedtas av et departement

Tiltak etter sektorlover

Et tiltak må i mange tilfeller ha tillatelse etter sektorregelverk for å kunne gjennomføres, enten alene eller i tillegg til behandling etter plan- og bygningsloven.

Tiltak som behandles etter andre lover enn plan- og bygningsloven reguleres av forskriften § 6 første ledd bokstav c, § 7 første ledd bokstav a og § 8 første ledd bokstav b).

Finner du tiltaket i KU-forskriften vedlegg I?

Tiltak som er listet i KU-forskriften vedlegg I: 

 • skal alltid konsekvensutredes
 • disse tiltakene skal alltid ha melding

Se § 6 første ledd bokstav c)

Finner du tiltaket i KU-forskriften vedlegg II?

Tiltak som behandles etter energi-, vannressurs- eller vassdragsreguleringsloven:

 • skal alltid ha konsekvensutredning
 • trenger ikke melding

  Se § 7 første ledd bokstav a)

Alle andre tiltak som er listet opp i vedlegg II:

 • skal konsekvensutredes dersom tiltaket kan medføre vesentlige virkninger for miljø eller samfunn, jf. § 10.
 • trenger ikke ha melding

Her finner du hjelp til å avgjøre om virkningene av planen er vesentlige:

 • Sjekkliste: Vurdere vesentlige virkninger av planen
 • Det er utarbeidet en egen veileder knyttet til vurderingen av vedlegg II-tiltak:
 • Vedlegg II-listen er omfattende, og det kan i enkelte tilfeller være vanskelig å ta stilling til om detaljerte områdereguleringer eller detaljreguleringer omfatter tiltak i vedlegg II. Her finner du veiledning knyttet til en del av tiltakskategoriene i vedlegg II.

Planer og programmer etter andre lover

Det kan være plikt til å gjennomføre konsekvensutredning for andre planer eller programmer etter andre lover. Se § 7 første ledd bokstav b).

Forutsetningen for at det kreves konsekvensutredning er:

 • at planen eller programmet fastsetter rammer for tiltak i vedlegg I eller II, og
 • planen eller programmet vedtas av et departement

__________________________________________________________

Flere regelverk stiller krav om utredning av virkninger av planer og tiltak. Selv om det ikke er krav om konsekvensutredning etter KU-forskriften, er det utredningskrav etter både plan- og bygningsloven, naturmangfoldloven, forvaltningsloven og andre lover.